3. – 4. marec 2014, Austria Trend Hotel Bratislava

Konferenciu 15 rokov podporovaného zamestnávania na Slovensku: Čo ďalej?  spojenú s výročným zasadnutím Valnej hromady Slovenskej únie podporovaného zamestnávania pripravila nezisková organizácia EPIC v spolupráci so Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Prezentácie z konferencie

 • Filipová Mária: Agentúry podporovaného zamestnávania na Slovensku v rokoch 2000-2004
 • Martin Keith: Australian Supported Employment Model (v angličtine)
 • Martin Keith: História podporovaného zamestnávania vo svete
 • Mareková Slavomíra: Chránené pracoviská, chránené dielne
 • Badáňová Jana: Podporované zamestnávanie- vyhľadávanie, tvorba, udržanie pracovných miest
 • Ondrušová Darina: Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím: nástroje, financovanie, udržateľnosť
 • Kopcová Elena: O akej veľkej skupine hovoríme?
 • Záhorcová Viera: Podporované zamestnávanie a sociálne inklúzia
 • Kojnok Daniel: Príležitostná práca – aktívny nástroj pre podporu zamestnanosti ZPO
 • Valentová Jindra: Situace Podporovaného zaměstnávání v ČR
 • Šmehilová Anna: Trh práce a občania so sluchovým postihnutím
 • Nováková Stefi: Spolupráca chránenej dielne a rehabilitačného strediska- možnosti pre podporované zamestnávanie na voľnom trhu práce
 • Polačková Zuzana: Productivity Based Wage System/ Inšpirácia z Austrálie