Ako funguje sociálne podnikanie v Laponsku?

Boli sme sa pozrieť ako to vyzerá v najredšie obývanej oblasti na severe Fínska a čím je ovplyvnená sociálna ekonomika v tejto krajine.

V rámci projektu “Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach” (Socent Spas) sa uskutočnila tretia medziregionálna návšteva, tentokrát v regióne Laponska, na severe Fínska. Táto oblasť zaberá svojou rozlohou približne 30% rozlohy krajiny, pričom ju obýva iba cca 3% z celkovej populácie Fínska. Okrem riedkeho osídlenia je ďalšou výzvou oblasti aj starnutie obyvateľstva. V niektorých častiach je podiel obyvateľov nad 60 rokov aj viac ako nadpolovičný, čo predstavuje značné výzvy z hľadiska demografického, ekonomického a sociálneho. Študijná návšteva nás oboznámila s kontextom sociálneho podnikania vo Fínsku, jeho súčasným stavom, ako aj výzvami pre jeho budúce rozvíjanie.

Stav sociálneho podnikania, ako aj širší kontext sociálnej ekonomiky je vo Fínsku výrazne ovplyvnený vysoko rozvinutým a univerzalisticky fungujúcim sociálnym štátom. V porovnaní so slovenskou situáciou sú preto aplikovanie aj impulzy pre vznikanie sociálnych podnikov výrazne nižšie. Naviac, vo Fínsku sa princípy sociálneho podnikania realizujú v niektorých prípadoch aj bez zadefinovaného legislatívneho rámca sociálneho podnikania. Deje sa tak napríklad v rámci rozšírenej tradície zakladania kooperatív, alebo tiež princípov, ktoré sú miestnymi organizáciami a firmami rozvíjané a vnímané často ako prirodzené. Je nimi napríklad spoločenská a environmentálna zodpovednosť, participatívny princíp, spoločné rozhodovanie, podpora komunity a jej členov a pod.  Napriek podpore z európskych štruktúr nie sú sociálne podniky vo Fínsku rozšírenejším fenoménom čiastočne aj kvôli miestnym obavám z pokrivenia trhového prostredia, ktoré môže vzniknúť ako jeden z nezamýšľaných dôsledkov ich efektu.

Pri návštevách konkrétnych organizácií a zoskupení v Laponsku sme sa mali príležitosť zoznámiť s viacerými potrebnými činnosťami a miestnymi výzvami, ktoré by cielenú podporu potrebovali a ocenili. Išlo predovšetkým zariadenia poskytujúce zdravotné a sociálne služby. V riedko-osídlených oblastiach severného Fínska je pomerne výrazne menej ekonomických príležitostí a počet ľudí potrebných alebo odkázaných na zdravotné a sociálne služby má z demografického hľadiska vzrastajúcu tendenciu.

Podobne ako na Slovensku, v najbližších mesiacoch, sa vo Fínsku očakáva reforma, ktorá sa s pravdepodobnosťou dotkne aj sféry sociálnej ekonomiky a teda aj sociálneho podnikania. Pôjde o rozsiahlu reformu zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nová situácia, podľa navštívených miestnych aktérov, prinesie do pre túto oblasť ďalšie výzvy a perspektívne tiež vzrast záujmu o podniky s rysmi sociálno-podnikateľských princípov.