Analýza austrálskeho systému zamestnávania ľudí s postihnutím

Nezisková organizácia EPIC pripravila publikáciu „Analýza austrálskeho systému zamestnávania ľudí s postihnutím na otvorenom trhu práce (Supported Wage System – SWS) a jeho uplatniteľnosť v podmienkach Slovenskej republiky.

Cieľom analýzy je poskytnúť podrobnú analýzu austrálskeho systému zamestnávania ľudí s postihnutím a jeho uplatniteľnosti v podmienkach Slovenskej republiky z pohľadu zamestnávateľov, možných zamestnancov a platného sociálneho systému a legislatívneho prostredia SR, ako aj identifikovať prekážky pre zavedenie modelu SWS v podmienkach Slovenska a navrhnúť odporúčania pre úspešnú implementáciu tohto systému v oblasti legislatívneho rámca a zvyšovania povedomia medzi možnými budúcimi užívateľmi.

Analýza bola vyhotovená pre potreby potenciálnych záujemcov o tému zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, či už spomedzi zamestnávateľov a ich organizácií, verejných služieb zamestnanosti a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s princípmi systému SWS, a jeho prínosmi a rizikami v prostredí Slovenskej republiky.

Publikácia:  Austrálsky systém zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv. Supported Wage System a analýza jeho uplatniteľnosti v podmienkach Slovenskej republiky

Projekt „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ bol podporený sumou 68.814,50 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.