V priebehu troch dní sme na Gemeri zorganizovali dve podujatia v rámci projektu SOCENT SPAs.

10. apríla 2018 sme pozvali stakeholderov z regiónu na pracovné raňajky do Rožňavy s témou financovania sociálnych podnikov. V prvej časti podujatia sa účastníci diskusného panela predstavili ako aktéri v oblasti sociálneho podnikania. Michal Polák z Ministerstva financií SR bol priamo pri tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ako člen pracovnej skupiny a vedel tak sprostredkovať informácie z prvej ruky, ktoré zákon v oblasti financovania ponúka a otvára. Starosta Raslavíc Marek Rakoš účastníkom predstavil možnosti sociálneho podnikania v rámci obce a jeho financovania tak, aby bolo v krátkodobom horizonte udržateľné. V Raslaviciach založili sociálny podnik, ktorý ponúka rôzne služby nielen pre obec a jej obyvateľov, ale aj pre zákazníkov z okolia. Jeho financovanie bolo vyskladané viaczdrojovo. Nový zákon od zakladateľov a prevádzkovateľov očakáva, že svoje podnikateľské zámery budú financovať nielen prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu, ale aj z návratných súkromných zdrojov. Preto sme na pracovné raňajky s touto témou pozvali aj zástupcov tohto sektora, a to konkrétne Janu Vlašičovú zo Slovenskej sporiteľne a Mikuláša Kresánka z družstva Sociálni inovátori. Obe inštitúcie ponúkajú možnosti financovania aj pre začínajúcich sociálnych podnikateľov za výhodnejších než bežných trhových podmienok. Vyskladaním viacerých zdrojov dokážu financovať aj väčšie podnikateľské zámery a zároveň prehodnotia podnikateľské plány, prípadne navrhnú ich vylepšenia. Téma vyvolala záujem zo strany publika, ktoré tvorili predovšetkým starostovia obcí a miestne a regionálne mimovládne organizácie. Podujatie moderovala Vlasta Kostercová.

Ďalší podujatím bol workshop (11.-12. apríl 2018) na tému sociálne podnikania, ktorého sa zúčastnili všetci projektoví partneri aj so svojimi stakeholdermi. Prvý deň sme zostali v Rožňave a každá zo zúčastnených krajín predstavila legislatívny rámec pre sociálne podnikanie a možnosti financovania. Je zrejmé, že podmienky v jednotlivých krajinách sú nastavené úplne inak. Niekde je tradícia dlhodobejšia, niekde robí sociálne podnikanie prvé nesmelé kroky. Množstvo podnetných otázok vyvolala prezentácia slovenského zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1. mája 2018. Následne boli účastníci rozdelení do pracovných skupín podľa krajín, pričom v každej skupine boli zástupcovia z rôznych krajín, a na základe bližšej charakteristiky toho ktorého projektového regiónu a jeho špecifík vytvárali cvičné podnikateľské plány. Na tejto práci bolo vidieť, že sociálne podnikanie možno rozbehnúť naozaj vo viacerých oblastiach, o čom nesvedčili len podnikateľské nápady, ale aj príklady dobrej praxe v nasledujúci deň. Druhý deň sme absolvovali vo Valaskej. Výber lokality nebol náhodný. Účastníci zo Španielska, Fínska a Nemecka tu prezentovali ich dobrú prax v oblasti sociálneho podnikania a za Slovensko bola prezentovaná práčovňa a žehliareň vo Valaskej, ktorá zamestnáva ľudí znevýhodnených na trhu práce či už ide o ľudí z marginalizovaných komunít, dlhodobo nezamestnaných alebo zdravotne znevýhodnených. Okrem samotnej prezentácie práčovne sme si pozreli aj jej prevádzku a nahliadli sme aj do budúcich plánov Združenia mladých Rómov v tejto oblasti.