You can find following publications in our library:

Title Author/Publisher Year of Publication Amount
Social Farming Best Practice Collection in Visegrad Countries Visegrad Fund 2017 1
Politika zamestnanosti a budúcnosť pre Slovensko Inštitút zamestnanosti 2014 2
Sociálny systém. Skutočnosť a vízia Inštitút zamestnanosti 2014 1
Podnikanie na Slovensku:aktivita, inkluzivita, prostredie Anna Pilková et Al. 2014 1
Kríza zamestnanosti mládeže: Hlavné zistenia zo správy z konferencie Medzinárodnej organizácie práce 2012 Medzinárodná organizácia práce 2012 1
A situational analysis of selected aspects of the living standard of households in imarginalized Roma settlements UNDP 2013 1
Incomes, expenditures and consumption of households in marginalized Roma setlements UNDP 2013 1
Příjmy, výdavky a spotreba domácností vylúčených rómskych osídlení UNDP 2013 2
Enitre: 6 základných kameňov na ktorých stojí váš biznis . Malé a stredné podniky. CENTIRE 2013 1
Europe 2020. Competitive or Complacent? Daniel S. Habilton 2011 1
Universitas Comeniana. Acta Andragogica 4 UK Bratislava 2017 1
Nejasný výsledok: Pomohli projekty ESF Rómom na Slovensku? UNDP 2012 1
Príručka pre zlepšenie životných podmienok Rómov na miestnej úrovni WORLD BANK, EÚ 2015 2
Eúropske prostriedky sú k dispozícii. Kde všade nám EÚ môže pomôcť? – leaflet 2014 – 2020 Úrad vlády 1
Small steps. Business Paul Mc Neive 2012 1
Labour market in Slovakia 2017+ Ekonomický ústav SAV 2016 1
Trh práce a politika zamestnanosti Ekonomická univerzita BA 2016 1
Australia. Journey series by Steven Nowakowski Steven Nowakowski 2011 1
Mental health and wellbeing in Europe. A person centered community approach European Social Network 2013 1
Úspešně s kuží na trh. Jak si vybudovat dobré jméno Insignis 2010 2010 1
Towards more independet lives of people with disabilities. European Social Network 2017 1
Rozhýbme Slovensko! Sonda do ekosystému sociálnych inovácii na Slovenku Green Foundation 2018 1
Sociálna ekonomika Ekonomická univerzita BA 2015 1
Sociálna ekonomika Ekonomická univerzita BA 2011 1
Manuál pre starostov a dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov. Školenie 2014. Žilina Epic, Hrhovské služby, Podpora obec. soc. podnikov 2014 1
Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Zborník z konferencie Vladimír Bennč et Al. 2013 1
Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov Alexander Mušinka (ed.) 2012 1
(Ne)legálne osady Alexander Mušinka (ed.) 2012 2
Svinia v čirnobielom. Slovenský Rómovia a ich susedia David Z.Scheffel 2009 2
Roma inclusion working papers. Tools and methods for evaluation and data collection UNDP 2013 1