Epic školil v Košiciach

V poradí 3. škola obecného sociálneho podnikania sa uskutočnila v dňoch 7. – 11. novembra 2016 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Košiciach. Išlo o prvé školenie, na ktorom mohli účastníci získať Osvedčenie o získanom vzdelaní v rámci nášho vzdelávacieho programu Obecné sociálne podnikanie akreditovaného ministerstvom (MŠVVaŠ SR). 21 účastníkov, prevažne zástupcov samospráv Východného Slovenska absolvovalo záverečnú skúšku z odprezentovaných tém a malo možnosť vypracovať podnikateľský plán so zameraním sa na obecný sociálny podnik v ich regióne/komunite.

Týmto školením sme uzavreli vzdelávanie na tento rok. Už pri organizovaní školy obecného sociálneho podnikania v Bratislave sme sa stretli s veľkým záujmom o toto vzdelávanie. Ten predčil naše očakávania. Následne sme teda zorganizovali ďalšie dve školenia – v Lučenci a Košiciach. Celkovo sme vyškolili takmer 70 účastníkov, prevažne zástupcov samosprávy.

V mesiaci december bude prebiehať prihlasovanie sa na ďalšie vzdelávanie konajúce sa začiatkom budúceho roka. V prípade ak by ste mali záujem zúčastniť sa tohto školenia, neváhajte kontaktovať našu organizáciu.

Michal Hrnčiar (0940 727 389)