Erasmus pre mladých podnikateľov

Nezisková organizácia EPIC sprostredkúvala stáže do 31. januára 2017. V súčasnosti je potrebné vyhľadať príslušnú organizáciu pre Slovensko priamo cez portál programu.

Nezisková organizácia EPIC sa stala jedným z projektových partnerov francúzskej organizácie Oxalis v rámci projektu, ktorý realizuje prostredníctvom európskeho výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Oxalis je organizácia založená podnikateľmi s cieľom podporovať hlavne malých a stredných podnikateľov a úlohou Neziskovej organizácie EPIC bude vyhľadať a vybrať desiatku mladých slovenských podnikateľov, ktorí majú záujem formou krátkeho pobytu získať skúsenosti u francúzskeho hostiteľa.

Erasmus pre mladých podnikateľov (Erasmus for Young Enterpreneurs) je európsky cezhraničný výmenný program pre podnikateľov, ktorý dáva novým podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu nového podnikateľa u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. Pobyt čiastočne hradí Európska únia.

Bez ohľadu na dĺžku podnikania, či skúsenosti podnikateľa, program môže každému ponúknuť veľkú pridanú hodnotu jeho podnikaniu: výmenu vedomostí a skúseností, získanie príležitostí na rozvoj širokej siete kontaktov po celej Európe, nadviazanie nových obchodných vzťahov, alebo získanie nových trhov v zahraničí.

Do projektu bolo zapojených približne 140 mladých začínajúcich podnikateľov z krajín Európskej únie.