„Sociálna ekonomika ako inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti“, to bola téma panelovej diskusie, v ktorej neziskovú organizáciu EPIC zastupovala koordinátorka pre strednú Európu Eva Havelková. Diskusia bola súčasťou medzinárodnej konferencie Fórum o integrácii, ktorú dňa 13.októbra v Košiciach organizovala Liga za ľudské práva.
Cieľom konferencie bolo priblížiť problémy znevýhodnených osôb, vrátane utečencov, ktorí sa ocitli v životnej situácii vedúcej až k sociálnemu vylúčeniu. Prezentované boli existujúce možnosti pomoci, podpory ako aj pripravovaných politík a nástrojov, ktoré týmto ľuďom uľahčia cestu na trh práce a dosiahnutia zabezpečenie vhodných životných podmienok.
Eva Havelková preto prezentovala výsledky a možnosti, ktoré ponúkajú sociálne podniky, ako istá forma podpory rozvoja marginalizovaných regiónov a zamestnania znevýhodnených skupín obyvateľstva. Informovala o projektoch a programoch neziskovej organizácie EPIC v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky a výsledkoch projektov zameraných na vznik a činnosť sociálnych podnikov. Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislavom Ondrušom a Luciou Kováčovou, výskumníčkou SGI Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť diskutovali o práve vznikajúcom zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ako aj podpore a bariérach sociálneho podnikania na Slovensku.
Fórum o integrácii bol už štvrtým rokom priestorom venujúcim sa téme integrácie migrantov a utečencov na Slovensku, pričom tento ročník bol tematicky zameraný na sociálne inovácie, ktoré pomáhajú integrovať na trh práce nielen migrantov, utečencov, ale aj iné znevýhodnené osoby.