História

Prehľad hlavných udalostí

2017

 • EPIC Nezisková organizácia sa dňa 4.decembra 2017 stala členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.
 • K aktuálnej téme Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených územiach (SOCENT SPAs) uskutočnil 12. októbra 2017 v Rimavskej Sobote seminár s názvom „Reštart sociálneho podnikania na Slovensku“.
 • Medzinárodná konferencia Kam smeruje sociálne podnikanie?, na ktorej sme poskytli 140 účastníkom aktuálne informácie o súčasnom stave sociálneho podnikania nielen na Slovensku sa uskutočnila 21. júna 2017 v Bratislave.
 • Nezisková organizácia EPIC oslávila 5. výročie svojho vzniku a fungovania na Slovensku, spolu so svojimi austrálskymi kolegami.
 • Vzdelávací program Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi v rámci projektu “Capacities of youth workers on the field of youth employment services” sa uskutočnil 15. – 19. mája 2017 v Rajeckých Tepliciach.
 • Nezisková organizácia EPIC bola prvou hosťujúcou krajinou partnerských organizácií a inštitúcií projektu „Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach“ z Fínska, Nemecka a Španielska.
 • V mesiaci marec sme v spoločnosti DELL slávnostne odštartovali 2-mesačný Vzdelávací a rozvojový program pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.
 • V dňoch 27.2. – 3.3.2017 sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave úspešne realizovali v poradí už štvrté školenie Obecného sociálneho podnikania.
 • Spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sme sa stali slovenskými partnermi európskeho projektu SOCENT SPAs, ktorý sa realizuje cez program Interreg Europe prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
 • Vo Zvolene sme 25. januára 2017 zorganizovali úvodné stretnutie k projektu „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“. Išlo zároveň o prvé stretnutie lokálnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude stretávať vo Zvolene raz mesačne.

2016

 • V piatok 25. novembra 2016 sme spoluorganizovali Deň otvorených dverí pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti DELL.
 • V poradí 3. škola obecného sociálneho podnikania sa uskutočnila v dňoch 7. – 11. novembra 2016 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Košiciach. Išlo o prvé školenie, na ktorom mohli účastníci získať Osvedčenie o získanom vzdelaní v rámci nášho vzdelávacieho programu Obecné sociálne podnikanie akreditovaného ministerstvom (MŠVVaŠ SR).
 • V spolupráci s Alianciou pre mladých a Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) sme aj v tento rok zorganizovali biznis raňajky na tému Hľadanie riešení a zdieľanie skúseností zamestnávateľov v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku (Sharing and exploring business sector´s best practices in employing people with disabilities).
 • V dňoch 12. – 14. septembra 2016 sme v rámci projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania v obci Spišský Hrhov zorganizovali medzinárodnú konferenciu, ktorá prezentovala príklady dobrej praxe – etablovaného sociálneho podniku na Slovensku.
 • V dňoch 4. až 8. júla sme v rámci projektu LERI (Local Engagement for Roma Inclusion) zorganizovali v spolupráci s OcÚ Hrabušice letný tábor pre deti obecnej ZŠ.
 • V dňoch 2. – 11. mája Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Centrom pre rómsku dialektológiu (Helsinki, Fínsko) a Združením hovorcov a predstaviteľov rómskej menšiny (Nograd County, Maďarsko) zorganizovala mládežnícku výmenu, s cieľom motivovať mladých Rómov k aktívnej participácii na lokálnom dianí.
 • Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Alianciou pre mladých a Zastúpením EK na Slovensku zorganizovali v piatok 6. mája 2016 seminár pod názvom Kariérové centrá na univerzitách ako podmienka pre lepšie uplatnenie absolventov vysokých škôl.
 • V januári 2016 bola Nezisková organizácia EPIC akreditovaná Národnou Agentúrou Iuventa na vysielanie mladých ľudí do 30 rokov na Európsku dobrovoľnícku službu, prostredníctvom ktorej môžu mladí ľudia pracovať ako dobrovoľníci v neziskovom sektore v zahraničí.

2015

 • V priebehu októbra a novembra 2015 sme sa stali pokračovateľmi unikátneho projektu Deafinitely Clean, ktorý založila študentka psychológie Katka Pazmanyová. Deafinitely Clean je profesionálna upratovacia služba, ktorú poskytujú nepočujúci.
 • V spolupráci s AmCham-om sme 15. októbra 2015 organizovali business raňajky na tému „Attracting the Best Young Talent to Your Business“.
 • Dňa 24. septembra 2015 EPIC n. o. v spolupráci s APZ n.o. a OZ Inklúzia zorganizovali medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 15. výročia Radničkiných trhov.
 • Úspešne sme zavŕšili projekt Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce
 • Pri príležitosti ukončenia projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ zorganizovala Nezisková organizácia EPIC podujatie „Záverečná prezentácia podnikateľských plánov“, ktorého cieľom bolo zhodnotenie prínosu a spolupráce so starostami, dobrovoľníkmi a študentmi a prezentácia vytvorených podnikateľských plánov
 • februára 2015 organizovala Nezisková organizácia EPIC diskusiu za okrúhlym stolom zameranú na postrehy a výsledky merania, ako aj proces prípravy publikácie “Metodika Austrálskeho systému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv. Supported Wage System (SWS) a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR”

2014

 • Vo vzťahu k zamestnávaniu znevýhodnených ľudí v obecných sociálnych podnikoch rozšírili spoluprácu so spoločnosťou IBM
 • Zorganizovali sme prednášku Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja územia
 • Od septembra štartujeme Simulátor pracovných pohovorov a projekt Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania.
 • Medzinárodná návšteva – Obec Pečovská Nová Ves predstavuje svoje aktivity v rámci spolupráce s Neziskovou organizáciou EPIC.
 • Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku – 07.02.2014, Hosť Rádia Regina – Košice: Na diskusii sa záčastnili: Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova, Pavol Ceľuch, člen OZ Regionálne rozvojové partnerstvo a Michal Smetanka, expert na sociálne podnikanie
 • EPIC Slovakia: Developing municipality social businesses with professional assistance – Holandská organizácia Stimulansz prezentovala aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti zakladania obecných podnikov
 • Trochu iné podnikanie – Dvojmesačník Grand Magazine zverejnil článok o aktivitách Neziskovej organizácie EPIC pri zakladaní obecných podnikov

2013

 • Social Business Mission – Slovakia, October 12-19, 2013 – Švajčiarska organizácia Social Business Earth uverejnila postrehy z návštevy na Slovensku
 • Začíname realizovať Projekt švajčiarsko-slovenskej spolupráce Podpora obecných sociálnych podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce. Vyhľadávame vhodné lokality, identifikujeme vhodné podnikateľské príležitosti v obciach a do aktivít zapájame aj dobrovoľníkov. Nadväzujeme spoluprácu s 11 samosprávami a 2 mimovládnymi neziskovými organizáciami v 13 lokalitách. Týmto účastníkom poskytuje pro bono potrebnú asistenciu našich 12 dobrovoľníkov so skúsenosťou z komerčného sektora.
 • Štartujeme projekt Nástroje na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Sme sa súčasťou medzinárodného konzorcia organizácií pod vedením Samosprávy dánskeho mesta Aarhus, ktoré realizuje program „EURES first job“. Vyhľadávame ľudí s nízkou mierou kvalifikácie, ktorí majú záujem pracovať v inej krajine Európskej únie.
 • Naši experti sú členmi viacerých pracovných skupín splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity zameraných na programovanie finančnej pomoci európskeho spoločenstva v rokoch 2014-2020. Aktivity v oblasti tvorby verejných politík zamerané na sociálnu integráciu marginalizovaných rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Rómskym inštitútom, n.o. a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť.
 • V téme nezamestnanosti mladých ľudí sme expertmi pre oblasť zamestnanosť pri tvorbe Národnej stratégie mládeže pripravovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2012

 • Nezisková organizácia EPIC sa stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku a siete Social Innovation Europe.
 • Registrácia Neziskovej organizácie EPIC na Slovensku. Začíname realizovať aktivity na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Medzi naše hlavné aktivity patrí šírenie informácii o zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením medzi zamestnávateľmi, navrhovanie legislatívnych riešení a vytváranie programov zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením pre konkrétnych zamestnávateľov.