Jarné info: Naše úspechy a plány.

Dovoľte nám informovať Vás o našich minuloročných úspechoch a spomenúť to najdôležitejšie čo pripravujeme v tomto roku.

V programe zameranom na podporu sociálneho podnikania bol veľký záujem o náš vzdelávací program Obecné sociálne podnikanie, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počas troch úspešných kurzov sa nám v minulom roku podarilo vyškoliť 56 záujemcov, prevažne zástupcov samospráv, štátnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa danej problematike venujú. Školenia sa uskutočnili v Bratislave, Košiciach a Lučenci. V tomto roku pokračujeme v školeniach a pripravujeme unikátny internetový portál, ktorý prinesie mnohé praktické informácie z oblasti sociálneho podnikania. Podporu sociálneho podnikania v regióne Malohont (Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota) prinesú aktivity nového medzinárodného projektu SOCENT SPAs spolu s partnermi z Fínska, Nemecka, Slovenska a Španielska.

V programe Podpora zamestnávania mladých ľudí, sme v roku 2016 úspešne ukončili projekt Simulátor pracovných pohovorov. Videá k projektu nájdete na našom Youtube kanály a na TV SME. Do pozornosti tiež dávame bezplatný e-kurz projektu na hybaj.sk. Aktuálne rozbiehame projekt Záruky pre mladých v oblasti zamestnanosti, v spolupráci s mestom Zvolen a inšpiráciou  úspechov a skúseností fínskeho mesta Turku. V projekte pre mládežníckych pracovníkov, týkajúcom sa zamestnanosti mladých, pripravujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami v Českej republike a Austrálii univerzitný vzdelávací program Služby zamestnanosti pre mladých ľudí. Projekt Mladí Rómovia pre komunitu prinesie v tomto roku možnosť získať prezentačné a komunikačné zručnosti, digitálne kompetencie a podporí tímovú spoluprácu, iniciatívnosť a podnikavosť v súvislosti mladých ľudí.

V rámci podpory medzinárodnej pracovnej mobility sme cez program Erazmus pre mladých podnikateľov, umožnili 18 podnikateľom absolvovať niekoľkomesačné stáže v zahraničí v rámci počas ktorých spolupracovali s etablovanými podnikateľmi, čím môžu zásadne posilniť potenciál rozvoja svojho podnikania. Od februára 2016 sme akreditovanou organizáciou pre vysielanie dobrovoľníkov na Európsku dobrovoľnícku službu.

V roku 2016 sme v rámci nášho programu Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením sme v spolupráci so Sociofórom realizovali semináre na zamerané podporu inkluzívneho trhu práce a zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. V spolupráci s firmou DELL sme vytvorili Vzdelávací a rozvojový program pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Podobnú aktivitu pripravujeme so spoločnosťou Lenovo.

V oblasti podpory verejných politík sme realizovali semináre týkajúce sa sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a momentálne pracujeme na tvorbe programu pre zamestnávateľov v zmysle záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Prostredníctvom Interreg Europe projektu SOCENT SPAs je našim cieľom zlepšiť účinnosť regionálnych politík a aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.

V roku 2016 sme tiež pokračovali v prevádzkovaní unikátneho sociálneho podniku – Deafinitely clean, ktorý je upratovacou službou do ktorej sa od jej založenia zapojilo 11 nepočujúcich spolupracovníkov, ktorí odpracovali dokopy 500 hodín od založenia služby.

Ako sa nám bude dariť v roku 2017, závisí od podpory našich donorov a partnerov, ale i od Vás. Ďakujeme za Vašu podporu.