Úspešná spolupráca mesta Zvolen a Poradenského centra pre mladých Konekt bola v pondelok 21. októbra ocenená cenou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v kategórii samospráva. Porota pri hodnotení brala do úvahy dopady ocenených projektov na život mladých v meste ale aj v rámci Slovenska a taktiež udržateľnosť výsledkov a sociálnu inklúziu, inovatívnosť a kreativitu projektu. Hlavným cieľom spolupráce a spoločných aktivít Mesta Zvolen a Konektu – poradenského centra pre mladých je podpora osobnostného rozvoja, vzdelávania, zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí. Nezabúda však ani na ich zotrvanie v meste. Aktivita tohto zamerania je jedinečná nielen vo Zvolene, ale aj v celoslovenskom meradle, ako ukázalo toto prestížne ocenenie či spätné väzby zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny či Národnej agentúry mládeže – Iuventa. Poradenské centrum pre mladých – Konekt vzniklo ako najvýznamnejší výstup z trojročného projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ vo Zvolene. Spoločný projekt Neziskovej organizácie Epic, Mesta Zvolen, multisektorovej pracovnej skupiny a expertného fínskeho partnera z mesta Turku začal v januári 2017 a bol ukončený v auguste 2019. Konekt vznikol ako odpoveď na potrebu vytvorenia infobodu pre mladých ľudí v meste a rovnako pre pracovníkov s mladými ľuďmi z formálneho aj neformálneho prostredia. Od februára do augusta tohto roku traja koordinátori Konektu pomohli zorganizovať a zabezpečili v jeho priestoroch viac ako 50 podujatí s viac ako 400 návštevníkmi.