NEETs LAB

Hlavným zámerom projektu NEETs LAB je poskytnúť odborným pracovníkom venujúcim sa práci s mládežou a partnerským mládežníckym organizáciám vzdelávanie formou overených expertíz  a medzinárodnej dobrej praxe na zlepšenie ich doterajšej práce a prístupov pre efektívnejšiu prácu zameranú mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí nie sú ani v procese vzdelávania, ani nepracujú, či nie sú  v pracovnom tréningu (tzv. NEETs).

Trvanie

1.1.2020 – 1.10.2020

Donor

Program ERASMUS+ K1

Zhrnutie projektu

Nezamestnanosť mladých ľudí je jedným z najväčších problémov, ktorým v Európe čelíme za posledné roky. Projekt preto reaguje na tento aktuálny problém nezamestnanosti mládeže vo veku do 29 rokov s nízkym stupňom vzdelania, ktorí nie sú v procese vzdelávania, ani v zamestnaní (tz. NEETs). Cieľovou skupinou sú aj mladí ľudia znevýhodnení na otvorenom trhu práce z dôvodu zdravotného postihnutia, zdravotných problémov, či marginalizovaného sociálneho prostredia.

Projekt sa sústreďuje najmä na vzdelávanie tých, ktorí majú veľký vplyv na mládež a ktorí k nim majú veľmi blízko – na pracovníkov s mládežou. Poskytuje overené zručnosti, prax a metódy pre zlepšenie ich profesionálnej práce, vrátane kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, ako aj implementácie aplikovaných neformálnych metód a inovatívnych nástrojov. Súčasťou vzdelávania sú tvorivé a inovatívne workshopy (Photo-Voice, Stop Motion Animation, Storytelling), ktoré majú interkultúrny rozmer. Sú založené na participatívnych metódach, umožňujúcich reverzné učenie. Cieľom je  povzbudiť účastníkov školení/vzdelávania k reflexii a rozhodovaniu, konfrontovať rôzne perspektívy a podporiť rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Program zahŕňa diskusie o možných zmenách v rámci programu ERASMUS+, zdieľanie dobrej praxe medzi rôznymi mládežníckymi organizáciami a krajinami, a ponúkne jedinečnú možnosť pre rozvoj partnerstiev a sietí.

Kľúčovou aktivitou projektu je 7-dňový medzinárodný tréningový kurz v Grécku určený pre pracovníkov s mládežou, komunitných lídrov, vedúcich mládežníckych skupín,zástupcov neziskových organizácií a profesionálov či dobrovoľníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a komunitnými organizáciami na dennej báze. Tréning sa uskutoční v gréckom Thessaloniki v dňoch 22.2. – 1.3.2020. Tento týždenný tréningový kurz je zameraný na výmenu medzinárodných skúseností, sprostredkovanie osvedčených aj inovatívnych nástrojov, na zdieľanie dobrej praxe, rozvoj zručnosti a metodík pre riešenie problémov NEETs.  Vybratí pracovníci s mládežou sa sústredia na možnosti zlepšenia  zamestnateľnosti NEETs na rôznych úrovniach a v rôznych odboroch. Budú hľadať účinné spôsoby ako eliminovať nezamestnanosti NEETs, ako aj získavať najlepšie vyskúšané nástroje šírenie a posilnenie profesionálnych, podnikateľských a „soft skills“ medzi mladými ľuďmi.

Partneri

EPIC n.o., Slovensko
Addart MKO, Grécko (Lead),
Young Initiative, Rumunsko
Asociación Educativa por la Integración y la Igualdad, Španielsko
Comune di Cinisello Balsamo, Taliansko
Arteam, Bulharsko
Plan Be, Cyprus
Croatian Office for Creativity and Innovation, Chorvátsko

Správy k aktivitám projektu

Projektový manažer EPIC n.o.: Viktor Fudala