Nezisková organizácia EPIC je jedným z kľúčových expertov

Nezisková organizácia EPIC sa stala garantom aktualizácie cieľov „Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ pre oblasť „Zamestnanosť“.

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020“ (Stratégia) je dokument schválený uznesením vlády SR č. 1 z 11.1.2012. Cieľom Stratégie je určiť priority v politikách zameraných na integráciu ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a na zlepšenie spolužitia Rómov a nerómov na Slovensku.

Dokument bol schválený spolu s akčným plánom pre obdobie rokov 2012-2015. Stratégia je zo strany Európskej komisia vnímaná ako kľúčový dokument určujúci priority financovania zo strany Európskej komisie, preto Európska komisia trvá je jeho pravidelnom hodnotení. Keďže pôvodne aktualizované ciele Stratégie sú len ťažko merateľné a akčný plán bude ukončený v roku 2015, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity inicioval proces aktualizácie cieľov a akčného plánu Stratégie. Do procesu aktualizácie Stratégie bude zapojených viacero neziskových organizácií a občianskych združení. Proces bude prebiehať participatívnym spôsobom a bude ukončený v júni 2015. Nezisková organizácia EPIC vystupuje v pozícii kľúčového experta pre oblasť zamestnanosti.