Začiatkom septembra 2018 navštívila Eva Havelková, koordinátorka EPIC
n.o. pre strednú Európu partnerské organizácie v Slovinskej Ljublane s cieľom
začatia možnej spolupráce na spoločných projektoch.

SIMBIOZA, PREMIKI, GRUNT A EKOTCE – sú neziskové organizácie so
sídlom v Ljublane, ktoré majú spoločný cieľ, pomáhať zamestnávaniu
znevýhodnených skupín obyvateľstva, resp. poskytovať im vzdelávanie či
spoločensky prospešné služby a to formou sociálneho podniku/sociálneho
podnikania.

Na Slovensku sa tento druh podnikania iba začína, pričom legálne rámce
a istú finančnú i nefinančnú podporu poskytne aj štát na základe nedávno
schváleného zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. EPIC n.o. je
však lídrom v oblasti vzdelávania pre sociálne podnikanie, nakoľko sme
v septembri 2016 získali oficiálnu akreditáciu Ministerstva školstva SR na
vzdelávací program „Obecné sociálne podnikanie“. Bol to jeden z hlavných
výstupov projektu „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom
obecného sociálneho podnikania“, ko-financovaný v rámci programu
ERASMUS+ Programme of the European Union.

Konkrétne stretnutia s riaditeľmi hore uvedených neziskových organizácií
v Slovinsku by sa mali v krátkej budúcnosti premietnuť do špecifických
spoločných projektov. Ich zameranie, želané výsledky a spôsob financovania
bude predmetom ďalších rokovaní.

Foto z rokovaní: