Nezisková organizácia EPIC ako slovenský partner projektu CERUSI z grantovej schémy INTERREG Central Europe organizovala 28.11.2021 online stretnutie sociálnych podnikateľov, kde sa mali možnosť dozvedieť aktuálne informácie zo sveta sociálnej ekonomiky, ako aj konzultovať problémy s odborníkmi na túto oblasť.

Medzinárodný projekt CERUSI je zameraný na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, Nemecku a Taliansku a reaguje na chýbajúce podporné štruktúry na udržanie zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch. V rámci Slovenska sa projekt sústreďuje na banskobystrický, prešovský a košický kraj. S týmto cieľom organizuje EPIC n.o. v spolupráci s expertami na sociálnu ekonomiku tzv. sociálno-inovačné online workshopy, kde podnikatelia snažiaci sa o štart v sociálnom podnikaní získajú cenné praktické rady a informácie pri riešení konkrétnych problémov.

Projekt realizujeme už takmer rok, avšak hodnotiaci workshop s názvom „Sociálna ekonomika – kam sme sa dostali?“, ktorý organizoval EPIC n.o. uplynulý týždeň, nepriniesol celkom pozitívne informácie:

Experti na sociálnu ekonomiku na podujatí informovali o zhromaždení členov Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) v septembri 2021 v Banskej Bystrici, za účasti viac ako 100 zástupcov sociálnych podnikov z celého Slovenska. Hoci sa podujatia zúčastnili dvaja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, členovia Sociálneho výboru, pozvanie neprijal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ani nikto z ministerstva. Sociálni podnikatelia mali možnosť podeliť sa s problémami, ktoré riešia pri registrácii o sociálny podnik na MPSVR SR. Ide najmä o nasledovné problémy: problémy so získaním investičnej pomoci, obmedzené pôsobenie a právomoci regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku, nie priateľský prístup úradov práce, či vysoká administratíva a byrokratická záťaž.

Odborníci na sociálnu ekonomiku tiež vyjadrili nespokojnosť s prípravou novelizácie o sociálnej ekonomike, ktorá mala byť platná od 1.januára 2022. V súčasnosti je totiž stále v pripomienkovacej fáze a čoraz viac do nej vstupujú nové oblasti, ktoré by mal zákon o sociálnej ekonomike obsahovať, ako napr. rodinné firmy. Doteraz nie je jasné, kedy bude novelizácia zákona pripravená do schvaľovacieho procesu.

Ďalším novým problémom sociálneho podnikania na Slovensku je vracanie alebo odoberanie štatútu už riadne oficiálne registrovaného sociálneho podniku. V registri je momentálne 424 registrovaných sociálnych podnikov, avšak v poslednom období až 19-tim z nich bol odobratý oficiálny štatút, resp. podnikatelia tento štatút sami vrátili. Dôvody tohto stavu budú predmetom analýzy, avšak prevládajú diskusie, že registrované sociálne podniky všeobecného typu majú problém pri financovaní podnikania a tiež pri preukázaní napĺňania tzv. sociálneho vplyvu, najmä v oblasti vzdelávania a pod.

Nezisková organizácia EPIC bude aj naďalej, vďaka informáciám od sociálnych podnikateľov a expertov na sociálnu ekonomiku, v rámci aktivít projektu CERUSI nápomocná pri monitorovaní hlavných problémov sociálnych podnikov na Slovensku. Vo vzájomnej spolupráci zašleme sumár relevantných pripomienok a návrhov na príslušné inštitúcie, prioritne Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac informácií o projekte CERUSI:

https://epic-org.eu/cerusi/

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html