Obecné sociálne podniky – Katalóg podnikateľských príležitostí

Východiská

V posledných rokoch je možné pozorovať narastajúci záujem obcí o založenie a prevádzkovanie obecných firiem, ktoré vo svojej podstate napĺňajú kritériá tzv. „sociálnych podnikov“. Je prirodzené, že si v tomto prípade hľadajú náplň činností a vhodné zameranie. Katalóg podnikateľských príležitostí  vznikol ako reakcia na požiadavku samospráv, vytvoriť a popísať sumár možných  ekonomických činností, adekvátnych pre podnikanie obcí.

V úvode chceme zdôrazniť, že Katalóg podnikateľských príležitostí je len ilustračnou pomôckou, ktorej zámerom je len približne zorientovať a inšpirovať samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, aby získali základnú predstavu o možných činnostiach.

Obec a podnikanie

Obec pri zakladaní podnikateľskej činnosti vstupuje do prostredia, ktoré je legislatívne určené a stáva sa podnikateľským subjektom takým, ako je každý iný. Rovnako, aj pri výbere zamerania činností pre obec platia možnosti a pravidlá, ako pre každý iný subjekt. Inými slovami, obec si môže vybrať akúkoľvek náplň svojho podnikania, ktorú umožňuje legislatíva súvisiaca s podnikaním. Činnosti ponúkané katalógom sú teda len orientačným priblížením možností. Vybrali sme ich na základe skúseností so zakladaním a prevádzkovaním sociálnych podnikov. Rovnako aj jednotlivé položky viažuce sa k dizajnovaným činnostiam sú len orientačné, ceny technológií alebo personálne obsadenie závisia od mnohých faktorov. Vždy treba zohľadňovať špecifické podmienky a možnosti realizátora.

Budovanie obecného sociálneho podniku

Pri  zakladaní obecného sociálneho podniku je nevyhnutné  absolvovať proces, ktorý nie je len formálny (určenie formy a podoby) a nemôže byť prvoplánový (kedy sa nám môže zdať, že tá-ktorá činnosť by pre nás bola „asi“ zaujímavá).  Proces sa začína podrobným auditom zdrojov obce, od personálnych, priestorových, finančných, technických a technologických zdrojov až po prírodné zdroje, či analýzy rozvojového potenciálu obce v širokom spektre. Až na základe auditu môže obec začať prípravu stratégie obecného sociálneho podniku a vypracovať podnikateľský plán, či formalizovať subjekt. Nesmieme zabúdať na to, že k príprave obecného sociálneho podniku musíme pristupovať zodpovednejšie ako k hociktorej inej individuálnej alebo obecnej aktivite, a to najmä z dôvodu, že ide o hospodárenie a zveľaďovanie verejných zdrojov.

Veríme, že náš katalóg prispeje k podpore rozvoja sociálneho podnikania a pomôže vytvoreniu nových rozvojových tendencií, predovšetkým v obciach s vážnymi sociálnymi problémami.

Čítajte viac v Katalógu podnikateľských príležitostí.

Katalóg podnikateľských príležitostí je súčasťou aktivít v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“, ktorého cieľom je vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia na základe kvalitnej identifikácie takých podnikateľských príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Čítajte viac o programe Podpora obecných sociálnych podnikov.