Od začiatku svojho vzniku medzinárodná sieť organizácií Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) podporuje množstvo aktivít smerujúcich k transformácii a rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom širokej škály programov v oblasti demokratických zmien a ochrany práv menšín, podpory rovnosti príležitostí, výchovy a vzdelávania, mladých, spravovania vecí verejných a udržateľnosti, práva, zdravia, médií v Spojených štátoch a Európe.

Spolupracujeme od roku 2012. Open Society Foundations podporuje naše aktivity zamerané na sociálnu integráciu marginalizovaných rómskych komunít v rámci programu Making the Most of EU Funds for Roma (Maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre Rómov) – aktivity zamerané na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v prospech marginalizovaných rómskych komunít financovaných z prostriedkov Open Society Institute Foundations.