Spolupracujeme

pri realizácii projektov s domácimi partnermi:

  • getCLIENTS, s.r.o.
  • Hrhovské služby, s.r.o.
  • IBM Slovensko, spol. s r.o.
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
  • Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
  • Poštová banka, a.s.
  • Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.
  • Slovenská únia podporovaného zamestnávania
  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity

 

a zahraničnými partnermi: