Východisko programu

Nezisková organizácia EPIC je súčasťou siete organizácií podporujúcich medzinárodnú pracovnú mobilitu mladých ľudí.

Cieľ programu

Cieľom programu je zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov cez prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi zapojenými do projektu.

Projekty v rámci programu