Všetky projektové aktivity a iné činnosti Neziskovej organizácie EPIC Slovakia boli ukončené k 31. júlu 2022. Na tejto webstránke sú informácie o aktivitách a podujatiach k tomuto termínu.
All project activities and other activities of the Non-Profit Organization EPIC Slovakia were completed by July 31, 2022. This website contains the information on activities and events as of this date.
Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce2018-11-04T10:33:55+01:00

V rámci projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorého cieľom je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré vybraným samosprávam umožnia  založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia, spolupracujeme s nasledovnými 12 obcami Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, ktoré majú potenciál na založenie obecného sociálneho podniku.  

Podnikateľské plány pre obce vytvárame spolu s internými a externými zamestnancami našej organizácie EPIC, na základe dostupných informácií a v spolupráci s konkrétnymi obcami.

Chminianske Jakubovany

Územie obce Chminianske Jakubovany leží v juhozápadnej časti Šariša, v západnej časti pohoria Šarišská vrchovina, patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. V obci žije v súčasnosti 2 036 obyvateľov, z toho v osade okolo 1 579 Rómov.

Obecný podnik sa bude zaoberať remeselnými činnosťami v oblasti stavebníctva so zameraním na rekonštrukcie a opravy budov a pozemkov v majetku obcí a využívaných na služby poskytované občanom. Okrem toho bude obec podnikať aj vo výrobe drevoštiepky a sušení ovocia.

Dravce

Dravce ležia na hlavnej ceste č. 18 z Levoče do Popradu asi 8 km od Levoče, v súčasnosti má obec okolo 740 obyvateľov. S rómskou komunitou v minulosti v obci neboli veľké problémy. Dnes v dôsledku ich nezamestnanosti životná úroveň klesla a správanie sa zmenilo k horšiemu, najmä u mladej generácie.

Obecný podnik bude zameraný na stavebné práce a včelárstvo.

Hrabušice

Obec Hrabušice ja nazývaná bránou do Slovenského raja. Nachádza sa v západnej časti Hornádskej kotliny a patrí do okresu Spišská Nová Ves. Obec má veľký podiel rómskej menšiny. V poslednom čase sa Hrabušice začali prudko rozvíjať v oblasti cestovného ruchu a turizmu výstavbou penziónov a stravovacích zariadení.

Obec bude podnikať v oblasti stavebníctva (na pláne je, okrem iného, aj výstavba chodníkov a cyklotrás) a tiež v záhradníctve.

Kladzany

Obec Kladzany leží v Ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny, v okrese Vranov nad Topľou.

V súčasnosti s obcou konzultujeme možnosti podnikania v oblasti chovu oviec a drevospracovania.

Svätý Anton

Obec leží v okrese Banská Štiavnica, v obci funguje obecný podnik, ktorý, okrem iných aktivít, udržiava verejné priestranstvá a prevádzkuje cukráreň.

Radi by zlepšili jeho výsledky a v budúcnosti by sa chceli venovať prevádzkovaniu miestneho pivovaru.

Martinová

Obec sa nachádza v okrese Rimavská Sobota. Vyše 60% obyvateľov obce je rómskej národnosti.

Obecný podnik by sa mal zaoberať výrobou drevených výrobkov a stavebnými prácami rôzneho druhu napríklad kladenie dlažby.

Rakytník

Maličká obec s počtom obyvateľov cca 300, s prevládajúcou rómskou a maďarskou menšinou, s veľkým potenciálom.

Základom plánu a činnosti obecného sociálneho podniku je chov zvierat, so zameraním na chov kôz mliečneho plemena a následne aj na ďalšie spracovanie mliečnych produktov.

Pečovská Nová Ves

Obec sa nachádza v okrese Sabinov, má cca 2600 obyvateľov, z toho 550 Rómov žije v osade asi 1km od obce.

Obecný podnik by mal vzniknúť v areáli bývalej tehelne, kde má vzniknúť pracovný inkubátor, ktorý by sa mal zaoberať zberovým hospodárstvom, kompostovaním a stavebnou a stolárskou činnosťou.

Spišské Tomášovce

Obec sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves, z 1870 obyvateľov je 670 Rómov.

Podnikateľský potenciál obce je v stavebníctve – obec by mala nadviazať na predchádzajúcu výstavbu a opravu chodníkov a odvodových kanálov, na pláne je tiež vybudovanie ihrísk, oddychovej zóny a prestavba turistickej ubytovne na multifunkčný objekt.

Krompachy – OZ „Ľudia a perspektíva“

Občianske združenie “Ľudia a perspektíva” bolo založené v roku 2003, aby sa podieľalo na riešení a odstraňovaní sociálnych problémov, najmä znevýhodnených občanov mesta Krompachy. Prevádzkujú montážnu dielňu, v jej rámci chránenú dielňu, v ktorej zamestnávajú najmä rómske ženy a zdravotne postihnutých.

V oblasti sociálneho podnikania je možnosť zamerať sa na výrobu kamennej dlažby pre cykloturistické chodníky.

Prakovce

Obec s takmer 3,5 tisíc obyvateľmi je najväčšou obcou v okrese Gelnica.

V obci je veľká rómska komunita a vysoká nezamestnanosť, ktorú by mal pomôcť znížiť obecný podnik so zameraním na výrobu peletiek, ktoré sa používajú na vykurovanie.

Projekt „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Go to Top