Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce

je projekt podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Východisko

Riešenie nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach síce patrí medzi kompetencie štátu, ale často leží práve na pleciach obce a jej predstaviteľov. V prostredí malých obcí, kde miera evidovanej nezamestnanosti bežne prekračuje 20 %, je podnikateľská iniciatíva obce často jedinou reálnou možnosťou, ako získať zamestnanie alebo pracovnú skúsenosť. Najschopnejší starostovia vytvárajú pracovné miesta v tzv. obecných sociálnych podnikoch, a vďaka niekoľkým príkladom dobrej praxe (napr. Spišský Hrhov) sa tento typ podnikania stáva medzi obcami čoraz populárnejším.

Čítajte viac o sociálnom podnikaní a o obecných sociálnych podnikoch.

Donori

Projekt podporuje Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Správcom Blokového grantu pre podporu partnerstiev v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Nadácia EKOPOLIS.

Partneri

Social Business Earth

Trvanie projektu

1. október 2013 – 31. december 2014.  Trvanie projektu je predĺžené do 28. februára 2015.

Cieľ projektu

Vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia na základe kvalitnej identifikácie takých podnikateľských príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia.

Našou snahou je preniesť švajčiarsku skúsenosť so sociálnym podnikaním na Slovensko a predstaviť model, ktorý v sebe spája princípy podnikateľského sektora s princípmi sociálnej práce a regionálneho rozvoja. Projekt nerieši otázky legislatívneho prostredia v oblasti sociálneho podnikania a podnikateľské plány, ktoré sú výstupom projektu, sa nebudú spoliehať na fungovanie verejných dotačných schém. Chceme obciam pomôcť v tvorbe takých podnikateľských plánov, na základe ktorých bude obec schopná založiť a prevádzkovať finančne udržateľný sociálny podnik. Projekt ráta s výraznou pomocou dobrovoľníkov.

Plánované aktivity projektu

Poskytovanie asistencie samosprávam vo forme identifikácie reálnych podnikateľských príležitosti, vypracovania podnikateľského plánu a finančnej stratégie podnikateľského plánu. V rámci našich aktivít využívame skúsenosti najúspešnejších obecných sociálnych podnikov na Slovensku a snažíme sa predstaviť model, ktorý spája princípy podnikateľského sektora s princípmi sociálnej práce a regionálneho rozvoja a nezávisí od dotácií z verejných zdrojov. Asistencia, ktorú poskytujeme obciam, sa sústreďuje na:

  • identifikáciu podnikateľskej príležitosti,
  • vypracovanie podnikateľského plánu,
  • založenie obecného sociálneho podniku,
  • nadviazanie kontaktov s podnikateľským sektorom,
  • prepájanie obcí, ktoré sa snažia realizovať obecný podnik,
  • poskytnutie malej finančnej podpory potrebnej na začatie fungovania obecného sociálneho podniku.
Čítajte viac v chronológii aktivít projektu.

V rámci programu spolupracujeme s 12 vybratými obcami Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, ktoré majú potenciál na založenie obecného sociálneho podniku.

Čítajte viac o obciach zapojených do projektu.

Podporu zapojeným samosprávam poskytujeme prostredníctvom dobrovoľníkov z podnikateľského prostredia.

Čítajte viac Ako sa stať dobrovoľníkom.

Publikačná činnosť v rámci projektu

O projekte v médiách