Východisko programu

Jedným z hlavných cieľov Neziskovej organizácie EPIC je  na Slovensku predstaviť a uplatniť austrálsky model poskytovania služieb zamestnanosti. Zároveň sa snažíme ovplyvniť legislatívu a predpisy súvisiace so zamestnávaním občanov so znevýhodneniami na otvorenom trhu práce, ako aj o aktívnu spoluprácu s privátnym sektorom v tejto oblasti.

EPIC n.o. je aktívnym členom niekoľkých poradných orgánov a expertných sietí:

  • Výbor pre business-akademickú spoluprácu Americkej obchodnej komory;
  • Výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky Americkej obchodnej komory;
  • Koordinačný výbor pre horizontálne princípy Rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu;
  • Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje;
  • Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4;
  • Aliancia pre mladých NESTLÉ;

V minulosti sa aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti podpory verejných politík sa sústreďovali na tri hlavné témy a aktivity:

Aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti podpory verejných politík sa sústreďujú na tri hlavné témy:

Aktivity