Východisko programu

Napriek ratifikácii viacerých nadnárodných dohovorov, zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím zostáva na Slovensku stále okrajovou témou. Ľudia so zdravotným postihnutím sú v SR vo všeobecnosti považovaní za nezamestnateľných a ich situácia sa ospravedlňuje príjmom z priznaného invalidného dôchodku. Okrem fatálnych následkov aktuálnej situácie pre ľudí s postihnutím (život v sociálnej izolácii, vysoká miera chudoby medzi ľuďmi s postihnutím…), absencia ľudí s postihnutím v každodennom živote má negatívne dopady aj na ľudí bez evidentného postihnutia, najmä vo forme všade prítomnej intolerancie voči akýmkoľvek odlišnostiam v spoločnosti.

Cieľ programu

Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv, podpora verejnej odbornej diskusie o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom zvýšenia možností ich zmysluplného uplatnenia sa na otvorenom trhu práce, ale aj o kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením,  ktorá je momentálne vo väčšine prípadov definovaná spoločenskou izoláciou a zlou ekonomickou situáciou.

Očakávame, že otváranie otázok súvisiacich s kvalitou života ľudí s postihnutím prispeje:

  • k zjemneniu postojov najmä v skupine zamestnávateľov, čo môže priniesť ich väčšiu ochotu uvažovať o vytváraní pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • k zlepšeniu legislatívneho prostredia v oblasti zamestnateľnosti a zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.

Existenciu verejnej diskusie podporujú aktivity zamerané na

  • sieťovanie organizácií a aktivít zameraných na podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením v súvislosti s ich uplatnením sa na trhu práce,
  • identifikáciu použiteľných modelov podpory zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením v zahraničí,
  • tvorbu analytických a advokačných dokumentov,
  • overovanie nových modelov a nástrojov podporujúcich zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením v praxi,
  • presadzovanie legislatívnych zmien.

Podporná informačná databáza

Ako jednu z hlavných bariér zamestnávania zdravotne znevýhodnených na otvorenom trhu práce sme identifikovali slabú znalosť  legislatívneho prostredia a celkovo toho, čo zamestnávanie zdravotne znevýhodneného zamestnanca so sebou prináša, na čo je potrebné sa pripraviť, a to obojstranne. Dali sme si teda za cieľ vypracovať databázu, ktorá poslúži zamestnávateľom ako sprievodca uľahčujúci proces zamestnávania. Databáza bude uverejnená na samostatnej webovej stránke a bude obsahovať kompletný prehľad kategórií ochorení s konkrétnymi obmedzeniami a vhodnými úpravami pracovného miesta. Databáza je naviac rozšírená o samostatnú databázu určenú pre organizácie poskytujúce podporu pri zamestnávaní zdravotne znevýhodnených. V rámci tejto myšlienky jednáme i s pracovným portálom o možnosti zviditeľnenia pracovných ponúk prispôsobených pre záujemci so zdravotným znevýhodnením.

Databáza je momentálne v štádiu pripomienkovania zo strany odborníkov v oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb a jej zverejnenie plánujeme v prvej polovici roka 2016.

Projekty v rámci programu

Čítajte viac