Všetky projektové aktivity a iné činnosti Neziskovej organizácie EPIC Slovakia boli ukončené k 31. júlu 2022. Na tejto webstránke sú informácie o aktivitách a podujatiach k tomuto termínu.
All project activities and other activities of the Non-Profit Organization EPIC Slovakia were completed by July 31, 2022. This website contains the information on activities and events as of this date.
Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania2020-01-09T15:53:08+01:00

Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

Cieľ projektu

Vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu pre obce v oblasti zakladania a prevádzkovania obecného podnikania, najmä so zameraním na cestovný ruch.

Cieľové skupiny

 • zástupcovia samospráv a štátnej správy
 • záujemcovia o sociálne podnikanie

Trvanie projektu

1. september 2014 – 31. august 2017

Donor

Erazmus+

Partneri

Východiská projektu

Sociálna ekonomika a sociálne podniky založené samosprávou sú stále viac populárnym nástrojom pre miestny/regionálny rozvoj  a podporu ľudí s nízkou kvalifikáciou. Na základe skúsenosti, či zo Slovenska alebo zo zahraničia, je obecný sociálny podnik v prostredí malých obcí často jediným nástrojom pre podporu miestneho rozvoja. Hlavnou motiváciou mnohých samospráv pri založení obecného sociálneho podniku je zvyšovanie zamestnanosti miestnych ľudí. Prax však hovorí, že funkčné obecné sociálne podniky realizujú množstvo aktivít zameraných na vzdelávanie svojich zamestnancov, podporu ich zručností, podporu komunitného rozvoja a celkového rozvoja obce.

Napriek veľkému záujmu zo strany obcí, na Slovensku momentálne neexistuje žiadna podporná štruktúra, v rámci ktorej by obce mohli získavať vzdelanie alebo zručnosti potrebné pre založenie / úspešné vedenie obecného sociálneho podniku. Podobná situácia je i v Českej republike.

Prax dokazuje, že jeden z najväčších problémov samospráv v súvislosti s obecným sociálnym podnikaním je ich neschopnosť identifikovať reálnu podnikateľskú príležitosť a následne vypracovať udržateľný podnikateľský plán, ktorý by okrem štandardov podnikateľského prostredia napĺňal aj podmienky sociálneho podnikania. Princípy, ktoré sú využívané v súvislosti s identifikáciou podnikateľskej príležitosti, tvorby podnikateľského plánu alebo predaja produktov/služieb, sú v prípade bežného podnikania a obecného sociálneho podnikania rovnaké. Jediným rozdielom medzi bežným podnikaním a obecným sociálnym podnikaním je, že zisk ktorý obecný sociálny podnik vytvorí, nie je prerozdeľovaný medzi akcionárov alebo zakladateľov podniku, ale je využitý v prospech riešenia konkrétneho spoločenského problému. V prípade obcí to je obyčajne riešenie nezamestnanosti alebo podpora vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne obyvateľov obce. Samosprávy musia pochopiť, že obecný sociálny podnik nie je inštitúcia, ktorej vznik a fungovanie má byť stopercentne financované z verejných zdrojov.

Hlavným výstupom projektu je vznik akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý na Slovensku doposiaľ neexistuje. Projekt reaguje na potreby, ktoré boli identifikované v rámci programu podpory obecného podnikania realizovaného n.o. EPIC. Intenzívne pociťovanou potrebou je vytvorenie vzdelávacieho programu o obecnom sociálnom podnikaní ako nástroja pre miestny/regionálny rozvoj a posilňovanie kapacít ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie, v rámci ktorého by záujemcovia mohli získať zručnosti potrebné pre založenie a úspešné prevádzkovanie takéhoto podniku.

Aktivity projektu

 • Prieskum podobných vzdelávacích programov realizovaných v zahraničí
 • Nadviazanie kontaktu s identifikovanými inštitúciami a vzdelávacími programami
 • Identifikácia akademických inštitúcií, nadviazanie kontaktu a ich zapojenie do prípravy vzdelávacieho programu
 • Návrh rámcového obsahu kurikula a konzultácia s relevantnými organizáciami
 • Vytvorenie kurikula vzdelávacieho programu
 • Zapojenie podnikateľského sektora
 • Overenie správnosti kurikula na vzorke 20 účastníkov
 • Priebežná aktualizácia kurikula
 • Akreditácia vzdelávacieho programu a spolupráca s univerzitou
 • Realizácia vzdelávacieho programu
 • Priebežná transformácia do e-verzie voľne šíriteľnej na internete na webovej stránke projektu (www.socialnepodnikanie.sk)
 • Hodnotenie dopadov
 • Šírenie informácií o výstupe a aktivitách

Ďalšie aktivity

 

 • Nadnárodné stretnutia organizované každou zapojenou organizáciou:
  • 8. 1. 2015, Bratislava
  • 14. – 15. 5. 2015, Praha
  • 21. – 23. 10. 2015, Ľublana
  • 3. – 4. 3. 2016, Praha
  • 16. – 17. 5. 2016, Edinburgh
  • 12. – 14. 9. 2016, Spišský Hrhov
  • 8. – 10. 3. 2017, Ľublana
  • 19. – 20. 6. 2017, Bratislava

 

Go to Top