Vízia

Byť inovatívnym a jedinečným poskytovateľom komunitne orientovaných služieb.

Misia

Posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu.

Hlavné ciele

  • ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín
  • iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni
  • zvyšovať povedomie o zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia
  • poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny