Pracovná cesta so švajčiarskymi partnermi Social Business Earth

14. – 18. október 2013

Predstavitelia Neziskovej organizácie EPIC, v rámci projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorého cieľom je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré vybraným samosprávam umožnia založiť stabilný sociálny prodnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia, privítala na Slovensku predstaviteľov partnerskej švajčiarskej organizácie Social Business Earth.

Cieľom spoločnej pracovnej cesty v regiónoch stredného a východného Slovenska bola identifikácia podnikateľských príležitostí vo vybraných obciach a návštevy ich starostov.  Počas stretnutí predstavili starostovia obcí potenciálne podnikateľské príležitosti, ktoré by mohli byť základom založenia obecného sociálneho podniku. Východiskom pracovnej cesty organizácie EPIC a SBE je vytvorenie katalógu podnikateľských príležitostí pre obce.

Poznatky z terénu budú transformované do podnikateľských plánov , ktoré nezisková organizácia EPIC predstaví minimálne na dvoch podujatiach určených pre starostov z regiónov Banská Bystrica, Košice a Prešov.