Nezisková organizácia EPIC v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach
(Interreg Europe – SOCENT SPAs) začiatkom decembra usporiadali ďalšie regionálne stretnutie
stakeholderov na Gemeri, tentokrát v Rimavskej Sobote.

 

Na stretnutí sa zišlo vyše 20 aktérov z oblasti sociálnej ekonomiky – zástupcov samospráv z regiónu
Gemera, neziskových organizácií, ale aj košického samosprávneho kraja, a regionálnych centier
sociálnej ekonomiky.

Stretnutie sa začalo prezentáciami aktuálnych tém v oblasti sociálnej ekonomiky – Barbora Tholtová,
za projektového partnera neziskovú organizáciu EPIC, účastníkov oboznámila s cieľmi a aktivitami
projektu. Za projektového partnera MPSVaR vystúpila Kristína Petrovičová, ktorá prezentovala nový
zákon o sociálnej ekonomike a podnikaní, vrátane finančných nástrojov, procesu registrácie
sociálnych podnikov. Pre účastníkov boli dôležité aj informácie o službách, ktoré poskytujú novo-
otvorené regionálne centrá sociálnej ekonomiky, v rámci národného projektu Inštitút sociálnej
ekonomiky. V neposlednom rade Lucia Bárdošová, CEROGEMA n.o., predstavila aktuálny pohľad na
existujúce sociálne podniky na Gemeri v rámci stratégie podpory najmenej rozvinutých okresov na
Slovensku.

Počas následnej interaktívnej diskusie sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti a ambície v oblasti
sociálneho podnikania – medzi účastníkmi boli aj takí, ktorí už rozbehli alebo zvažujú otvorenie
(obecného) sociálneho podniku. V diskusií sme zhodnotili aj potenciál a výzvy pre budúci rozvoj
sociálnej ekonomiky na Gemeri – účastníci sa vyjadrili, že potenciál vidia v sociálnom podnikaní
v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a služieb, so zapojením dlhodobo nezamestnaných
ľudí z regiónu. Bude však potrebné umožniť pracovnú integráciu znevýhodnených skupín
obyvateľstva ako aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Účastníci tiež zdôraznili potrebu budovania
partnerstiev a vzájomnú koordináciu medzi obcami na úrovni mikroregiónov, ako aj diverzifikáciu
zameraní hospodárskej činnosti budúcich sociálnych podnikov.

Návrhy a informácie, ktoré zazneli na pracovnom stretnutí v Rimavskej Sobote, poslúžia ako dôležitý
vklad zúčastnených strán pre tvorbu akčného plánu pre rozvoj sociálneho podnikania na Gemeri.