Príprava podmienok čerpania finančnej asistencie EÚ v programovom období 2014-2020 v súvislosti s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít

Východisko

Nezisková organizácia EPIC spolu s Rómskym inštitútom, n.o. a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť  je aktívne zaangažovaná do aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  zameraných na prípravu nového programovacieho obdobia 2014-2020.

Aktivity

Nezisková organizácia EPIC vystupuje v pozícii  partnera Open Society Foundations z Budapešti pre Slovensko a rovnako je členom pracovnej skupiny Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre prípravu nového programovacieho obdobia.