Pripravujeme metodiku austrálskeho systému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím…

Metodika Austrálskeho systému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv: Supported Wage System a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR

Nezisková organizácia EPIC pripravuje dokument “Metodika Austrálskeho systému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv. Supported Wage System a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR” . Tento dokument bude obsahovať:

Popis Supported Wage System (SWS):

  1. SWS – zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR (východiská, ciele, výstupy zo spracovanej analýzy);
  2. Popis procesu realizácie SWS – metódy a formy: návrh postupnosti krokov pre dosiahnutie cieľov (posudzovanie optimálnej produktivity práce na danom pracovnom mieste, dohoda zúčastnených strán s požadovanou normatívnou produktivitou práce na danom pracovnom mieste, dohoda o SWS, monitorovanie procesu za účelom možnej korekcie, stanovenie minimálnej pracovnej doby a definovanie mzdy pre zamestnanca v kontexte SWS, metodika vzdelávania posudzovateľov a iné);
  3. Definovanie kľúčových aktérov, ktorí sa podieľajú na realizácii procesu SWS a definovanie ich úloh, definovanie súčinnosti a spolupráce, stanovenie kompetencií a zodpovedností v procese;
  4. Príklady dobrej praxe – overenie a vyhodnotenie navrhovanej metodiky v praxi;
  5. Definovanie dopadov na aktuálnu legislatívu v SR v kontexte so zavedením modelu SWS a návrh zmien podporujúcich realizáciu SWS modelu vzhľadom na navrhnutú metodiku;
  6. SWOT analýza navrhovanej metodiky.

Meranie výkonnnosti pri výrobe slaných oplátok, výrobe koláčov z lineckého cesta a výrobe vankúšov – súčasťou pripravovaného dokumentu je aj meranie výkonnosti osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa v súčasnosti realizuje v OZ Inklúzia.

Vydanie metodiky je súčasťou projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý bol podporený sumou 68 814,50 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.