EPIC Nezisková organizácia úspešne ukončila medzinárodný projekt CERUSI z grantu INTERREG  CENTRAL EUROPE), zameraný na podporu sociálnych inovácii, sociálneho podnikania a obehového hospodárstva na vidieku v regióne centrálnej Európy.  Projekt bol realizovaný od januára 2020 do januára 2022 v siedmych krajinách –  Rakúsko (lead partner), Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Taliansko a Slovensko. Hlavným cieľom projektu CERUSI bolo podporiť rozvoj sociálnej ekonomiky a pomôcť sociálnym podnikateľom rozbehnúť sociálne podnikanie.

Čo sa podarilo?

Akadémia pre sociálne inovácie na vidieku

Akadémia pre sociálne inovácie na vidieku (RSI_Academy) je 5-modulové online vzdelávanie pre záujemcov o sociálne podnikanie. V jednotlivých modeloch sa môžu učiť a venovať témam: posilnenie vidieka, potreby komunity, vytváranie busines plánu, dopad sociálneho podnikania či jeho udržateľnosť. Ide o pútavé prednáškové videá, video rozhovory s odborníkmi, sylaby, prednášky a výučbový materiál na stiahnutie.  Všetko je v slovenčine, resp. so slovenskými titulkami. Súčasťou online vzdelávacej Akadémie je záverečný kvíz s možnosťou získania certifikátu.

  • Platforma Skyrocket

Ide o online priestor pre sociálnych podnikateľov a záujemcov o túto oblasť, na ktorej ) môžu zdieľať vzájomné kontakty, zámery, návrhy projektov a nových podnetov na spoluprácu, získanie potenciálnych partnerov a sponzorov pre sociálne podnikanie. (https://skyrocketplatform.eu/sk)

  • Poradenstvo a konzultácie sociálnym podnikateľom

Priamo v teréne  sme monitorovali situáciu a problémy sociálnej ekonomiky na Slovensku a následne pomáhali riešiť konkrétne problémy sociálnych podnikateľov.

Na informačných stretnutiach so sociálnymi podnikateľmi z celého Slovenska podnikatelia predstavili námety i problémy  sociálneho podnikania . V dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 sa tieto stretnutia konali online. Počas februára – marca 2021 sme zorganizovali 17 online individuálnych stretnutí so sociálnymi podnikateľmi a 2 hromadné online stretnutia. V júli 2021 sa nám podarilo zrealizovať výjazd do regiónu – na podujatí „Cechové hody kremnické“ v Kremnici, kde sme diskutovali s desiatkami návštevníkov, ktorí sa  pristavili pri našom EPIC CERUSI stánku. Diskusie boli plné  podnetov, otázok i návrhov na riešenie.  Malou odmenou pre diskutujúcich boli promo materiály: perá, letáky a notesy s logom Interreg Central Europe CERUSI, ktoré od nás dostali.

Na základe získaných informácii sme následne zorganizovali 3 workshopy, kde sme v spolupráci so skúsenými expertami na sociálnu ekonomiku poskytovali priame poradenstvo a pomoc na konkrétne problémy podnikateľov. So sociálnymi podnikateľmi sme boli v intenzívnom kontakte, pričom sme monitorovali ich progres v riešení problémov.

  • Výstupy projektu a kroky do budúcnosti

Všetky získané informácie boli podkladom pre vypracovanie Akčného plánu pre Slovensko. Tento dokument obsahuje návrh krokov s cieľom riešenia existujúcich problémov sociálnej ekonomiky, s využitím nástrojov a metód vyvinutých v projekte CERUSI:

  • Podpora komunikácie aktérov sociálnej ekonomiky na rôznych úrovniach,
  • Komplexná podpora sociálneho podnikania v procese registrácie sociálneho podniku,
  • Tvorba podporného mechanizmu ako alternatíva k štátnej investičnej pomoci.

Zároveň sme vypracovali aj analytický dokument „Sumarizácia problémov sociálnej ekonomiky na Slovensku“, ktorý obsahuje aj možné návrhy riešenia. Tento bol zaslaný Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako hlavnému garantovi rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Na zabezpečenie kontinuity projektu Interreg Central Europe CERUSI a jeho nástrojov sme spolu s partnermi projektu podpísali Memorandum o spolupráci, na základe ktorého by mal proces podpory rozvoja sociálneho pondikania/sociálnych inovácií pokračovať aj v budúcnosti.

Veríme, že aj projekt CERUSI pomohol k rozvoju sociálneho podnikania a tým aj zníženia nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch a zlepšenia života a životnej úrovne ich obyvateľov.

Tím EPIC n.o.