Prvé stretnutie s fínskym partnerom projektu

V dňoch 22. – 24. novembra 2016 sme navštívili našu partnerskú organizáciu v rámci projektu Aplikácia záruk pre mladých ľudí na lokálnej úrovni – Oddelenie vzdelávania na mestskom úrade vo fínskom Turku. Oddelenie vzdelávania je najväčším oddelením v rámci mestského úradu. Aktuálne administruje 154 programov, vrátane medzinárodných projektov, pričom interne a externe zamestnáva okolo 200 učiteľov.

Záruky pre mladých ľudí začalo mesto v rámci svojich programov zamestnanosti mládeže zavádzať od roku 2005. Táto ich viac ako desať-ročná skúsenosť s uplatňovaním záruk pre mladých ľudí vo vzdelávacom systéme a politike zamestnanosti voči mladým je inšpiráciou a dáva nám príležitosť mnohému sa naučiť. V Turku sa aj vďaka programu záruk pre mladých ľudí podarilo dosiahnuť tieto zmeny:

 • Pomer mladých ľudí, ktorí nepokračovali vo vzdelávaní po ukončení základoškolského vzdelávania sa v roku 2005 pohyboval na úrovni 6%, v roku 2015 klesol na 1,2%.
 • Percentuálny podiel mladých ľudí, ktorí ukončili strednú odbornú školu v roku 2005 bol 63%, v roku 2015 stúpol na 75%.
 • V súčasnosti celkovo 85% mladých ľudí dosahuje stredoškolského odborného a vyššieho vzdelania.
 • V minulom roku (r. 2015) mesto eviduje iba 3 prípady mladých ľudí, ktorí nevyužili ponuku záruky pre mladých a ostali po ukončení štúdia bez pracovnej príležitosti.

 

V slovenských mestách – Zvolen a Žiar nad Hronom, v ktorých budeme projekt realizovať, sa budeme snažiť, aby sme získali vo vyššie spomínaných témach príslušné informácie a následne ich aplikovali do praxi v podmienkach SR. Jeden z kľúčových faktorov úspechu fínskeho vzdelávacieho systému je kvalita stredného odborného vzdelávania a jej funkčné prepojenie s trhom práce. V Turku od roku 2003 zahŕňajú stredné školy do odborného vzdelávania okrem teoretického vyučovania aj povinný počet dní praktického vyučovania.

 • Praktické vyučovanie v rozsahu minimálne 6 mesiacov je povinnou súčasťou výuky na každej strednej odbornej škole.
 • Každý študent počas návštevy strednej odbornej školy absolvuje v celkovej dĺžke trvania minimálne 3 mesiace tréningový pobyt u zamestnávateľa. Výber konkrétneho tréningu zo zoznamu záleží na rozhodnutí študenta – čo podporuje orientáciu na oblasti záujmu študenta/ky a tiež jeho/ jej vlastnú pro-aktivitu.
 • Miesta pre vykonávanie tréningového pobytu sú spolovice prevádzkované verejnými subjektami, druhú polovicu ponuky vytvárajú súkromné agentúry.

 

Vychádzajúc z našich diskusií budú pre nachádzanie riešení v rámci nášho projektu kľúčovými potrebami:

 • potreba zamerať opatrenia zamestnanosti mladých ľudí vo väčšej miere preventívne
 • hľadanie riešení vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí
 • potreba zvýšenia atraktivity stredného odborného vzdelávania
 • podporenie spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi
 • zahrnutie opatrení, ktoré zohľadňujú aj sociálne znevýhodnených mladých ľudí, vrátane mladých Rómov a Rómiek
 • hľadanie riešenia inštitucionálnej medzery v zodpovednostiach za situácie mladých ľudí v medzi-stupňoch vzdelávania (tj. medzi základným a stredo-školským/ stredným a stredným vyšším a pod.)
 • invenčné nápady ako šíriť informácie smerom k mladým ľuďom o zárukách pre mladých ľudí
 • schopnosť vysporiadať sa s nedostatkom analytických dát o súčasnom stave týkajúcom sa (ne)zamestnanosti mladých, resp. informáciách o situácií mládeže v rôznych oblastiach života