Dňa 29. 9. 2020 sa uskutočnilo Rokovanie Predsedníctva Aliancie pre Sociálnu ekonomiku (ASES) http://www.ases-slovensko.sk/o-nas/ s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom. Stretnutie inicioval predseda ASES Branislav Ondruš v nadväznosti na list Predsedníctva ASES ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s pozastavením dotácie v rámci systému investičnej pomoci registrovaným sociálnym podnikom (RSP) prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na rokovaní bol prítomný aj riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Neziskovú organizáciu EPIC na rokovaní zastupovala členka Predsedníctva ASES Eva Havelková. Rokovania sa v mene ASES zúčastnili členovia Predsedníctva – M.Mikleová, F.Fabo a M.Brillová.

Predseda ASES B.Ondruš na rokovaní zdôraznil, že RSP sa ocitli v najvážnejšej ekonomickej situácii od prijatia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike. Okrem iného preto, lebo RSP sú v súčasnosti jediným segmentom podnikania na Slovensku, ktorý nemá žiadny prístup k investičnému kapitálu. Keďže mnohé sociálne podniky len začínajú s podnikaním a nemajú vôbec žiadnu podnikateľskú históriu – je nemožné získať akúkoľvek formu úveru v bankách. Na Slovensku neexistuje žiadny investičný fond rizikového kapitálu pre sociálne podnikanie. A napokon, nefunguje ani systém investičnej pomoci podľa § 17 a § 18 zák. č . 112/2018 Z. z. Jedinou šancou je investícia zo strany samotného majiteľa, čo je v prípade RSP založených menšími obcami, či jednotlivcami absolútne nereálne.

Nespustenie dotačnej časti investičnej pomoci je pre RSP o to nepochopiteľnejšie, že pôžičková časť je spustená už dávno, a projekt na financovanie dotačnej časti zo zdrojov ESF bol zastavený pred polrokom, čo je skutočne dlhý čas.

Minister Krajniak bol veľmi ústretový a po vzájomnej konštruktívnej diskusii navrhol urýchlené stretnutie len k tomuto projektu v priebehu najbližších dní. M. Krajniak zároveň prisľúbil podporu návrhom ASES na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní. Informoval o úsilí založiť „modelový“ sociálny podnik bývania v rámci rezortu práce a o pripravovanej novele zákona o sociálnej ekonomike v súvislosti so zakotvením tzv. rodinných podnikov. Braňo Ondruš tiež požiadal o komunikáciu pri príprave nového operačného programu pre čerpanie eurofondov na roky 2021 – 2027. M. Krajniak potvrdil, že je pripravený primerane komunikovať o všetkých rozumných návrhoch pretože podporau sociálneho podnikania považuje za jednu z priorít jeho pôsobenia na poste ministra.

Rokovanie možno označiť za úspešné, nakoľko obe strany boli ústretové myšlienke a rozvoju sociálnej ekonomiky a sociálneho (i rodinného) podnikania na Slovensku. Minister Krajniak bol zároveň informovaný o doterajších aktivitách ASES, ako aj o prípravnom procese prijímania ASES za člena Social Economy Europe https://www.socialeconomy.eu.org/about/ –  strategickým partnerom európskych inštitúcií, lídrom politiky EÚ v oblasti sociálnej ekonomiky a referenčným bodom sociálnej ekonomiky na európskej úrovni.