Seminár pre študentov stredných škôl so zdravotným postihnutím

4. ročník seminára Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím pripravilo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC (26. – 29. apríla 2015). Sústredenie je určené pre stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Primárne pre študentov 3. ročníkov.

Pracovný program sústredenia sa orientoval najmä na témy:

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole
 • Štúdium v zahraničí
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánnej (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančnej (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technickej (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
 • Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov
 • Diskusia u vybraných zamestnávateľov zamestnávajúcich ľudí so zdravotným postihnutím

Prvé sústredenie sa konalo v roku 2009 v Cíferi. Pozrite si videodokument o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených, ktorý pripravili samotní účastníci. Druhé stretnutie sa konalo v roku 2010 v Modre – Harmónii. Účastníci oboch sústredení, ako i ďalší študenti a absolventi so zdravotným postihnutím, sa so svojimi skúsenosťami delia v publikácii Kam smerujeme a ako sa nám darí. Tretie prebehlo v roku 2012 v Bratislave. Tento rok (2015) sa pracovný program sústredenia konal v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave. Ubytovanie bolo zabezpečené v bezbariérových priestoroch. Pre nepočujúcich študentov zabezpečil organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii participovalo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí poskytovali účastníkom základnú asistenciu.

Kontaktné osoby (v prípade akýchkoľvek otázok a budúcich sústredení):
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tf.: 02/ 602 95 166
e-mail: [email protected]

Mgr. Renáta Holenová
tf.: 02/ 602 95 573
e-mail: [email protected]

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Univerzita Komenského, FMFI
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
http://cezap.sk