Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Governance Institution – SGI) je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom SGI je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska.

S Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolupracujeme od roku 2012 na aktivitách zameraných na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v prospech marginalizovaných rómskych komunít, ktoré financuje Open Society Institute Foundations.