Vrámci projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme v pondelok 11.6. 2018 uskutočnili vo Zvolene školenie pre komunitných pracovníkov zvolenského

„Komunitného centra Romano Jilo“ a regionálnych koordinátorov asistentov zdravia „Zdravé komunity“. Hlavnou témou boli odporúčané postupy práce a podpory pri práci s mladými ľuďmi do 29 rokov s poruchami učenia, správania, alebo genetickými poruchami. Školiteľkami boli odborníčka na inklúziu a psychologička Viera Hincová a miestna koordinátorka OZ Hans Vladimíra Prokajová. V rámci školenia sme sa zameriavali na dostupné a funkčné kompenzácie, ktoré môžu mladým ľuďom zvýšiť šance na úspech vo vzdelávaní a zamestnaní sa.