Školenie pre starostov a manažérov obecných podnikov k tvorbe stratégií sociálneho podnikania

26. – 28. marec 2014, Čingov

Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Národným demokratickým inštitútom pripravila pre starostov a manažérov školenie k tvorbe stratégií sociálneho podnikania.

Cieľom školenia bolo objasniť nastavenie rozvoja a tvorby stratégií sociálneho podnikania a praktické vypracovanie podnikateľských plánov pre existujúce, resp. potenciálne obecné podniky.

Školenie viedol Michal Smetanka, expert pre obecné sociálne podnikanie a zástupca občianskeho združenia Ľudia a Perspektíva, Imrich Holečko.

Toto školenie je súčasťou projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorého cieľom je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré vybraným samosprávam umožnia  založiť stabilný sociálny prodnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Projekt cez Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie finančne podporila Nadácia Ekopolis.