Všetky projektové aktivity a iné činnosti Neziskovej organizácie EPIC Slovakia boli ukončené k 31. júlu 2022. Na tejto webstránke sú informácie o aktivitách a podujatiach k tomuto termínu.
All project activities and other activities of the Non-Profit Organization EPIC Slovakia were completed by July 31, 2022. This website contains the information on activities and events as of this date.
Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach2020-01-28T13:56:36+01:00

SOCENT SPAs / Interreg Europe

Projekt SOCENT SPA má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými/súkromnými subjektmi z Fínska, Nemecka, Slovenska a Španielska s cieľom zlepšiť účinnosť regionálnych politík aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.

Trvanie

Január 2017 – Jún 2021

Donor

Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF

O projekte

Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvou najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia zamerané na podporu  zamestnanosti a konkurencieschopnosti, keďže takýto zdroj inovatívnych prístupov k riešeniu spoločenských výziev prostredníctvom mobilizácie občianskej spoločnosti v prospech ďalšieho rozvoja inkluzívneho sociálno-ekonomického rozvoja môže priniesť reálnu zmenu.  Sociálne podniky okrem toho, že účinne podporujú miestny rozvoj a prispievajú k vyrovnávaniu veľkých sociálno-ekonomických nerovnováh,  majú aj zásadný vplyv na stabilizáciu populácie v riedko osídlených oblastiach. Aj keď miera podpory pre sociálne podniky má svoje obmedzenia, ich budúce postavenie a význam môžu ovplyvniť a podporiť politici nastavením správneho právneho rámca.

A tak, s cieľom posilniť vplyv sociálnych podnikov a konkurencieschopnosť a súčasne berúc do úvahy špecifické podmienky riedko osídlených oblastí, je medziregionálna výmena poznatkov a úspešných skúseností / osvedčených postupov zásadná. Prostredníctvom seminárov, návštev na mieste a stretnutí so zainteresovanými stranami bude integrovaným spôsobom prebiehať komplexný proces učenia založený na identifikácii, analýze a transfere postupov. Na tomto základe budú následne spracované akčné plány zamerané na integráciu podporných schém sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach do príslušných politík.  Pre dosiahnutie stanovených cieľov kľúčovú úlohu bude zohrávať systematická komunikácia medzi všetkými aktérmi.

Hlavnými výstupmi projektu budú príručky dobrej praxe a osvedčených postupov pre sociálne podniky v riedko osídlených oblastiach  a tiež aj zrealizované 4 akčné plány.

Hlavnými výsledkami bude lepšie povedomie politických a verejných predstaviteľov o sociálnych podnikoch ako hybnej sile inkluzívneho rastu a zlepšenie ich schopnosti definovať a riešiť potreby sociálnych podnikov v príslušných politikách podporujúcich tvorbu priaznivého právneho prostredia v prospech rozvoja sociálnych podnikov.

Partneri

  • Generálne riaditeľstvo pre sociálnu ekonomiku a samozamestnanie – Regionálna vláda Kastílie a Leónu (Španielsko)
  • Social Impact (Nemecko)
  • NGOD Cives Mundi (Španielsko)
  • Laplandská Univerzita aplikovaných vied (Fínsko)
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Slovensko)
  • Nezisková organizácia EPIC (Slovensko)

Zdroje informácií

Správy z aktivít projektu

Publikácia

Výstupy

Dokumenty zverejňované v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Dokumenty zverejňované v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Pre viac informácií nás kontaktujte na mailovej adrese: [email protected], alebo telefónnom čísle +421 (0) 2 5910 4280

Go to Top