Sociálne podnikanie (po anglicky social enterprise) je spôsob podnikania, ktorý v sebe spája princípy podnikateľského sektora a riešenia spoločenských problémov (preto sa v niektorých krajinách nazýva aj “štvrtým sektorom“).

Sociálny podnik aplikuje princípy bežného podnikateľského subjektu, rovnako ako bežný podnikateľský subjekt produkuje a predáva tovary alebo služby. Jediný rozdiel spočíva v tom, že zisk, ktorý sociálny podnik vytvorí, nie je prerozdeľovaný medzi akcionárov alebo zakladateľov podniku, ale je využitý v prospech riešenia konkrétneho spoločenského problému. Množstvo podnikateľských subjektov podporuje spoločensky zodpovedné aktivity, avšak rozdiel medzi sociálne zodpovedným podnikateľským subjektom a sociálnym podnikom je práve vo využívaní zisku.

Obecný sociálny podnik

Sociálne podnikanie sa stáva čoraz populárnejším nástrojom na riešenie problémov ako je napr. nezamestnanosť znevýhodnených skupín najmä v prostredí malých samospráv. V tomto prípade je zakladateľom sociálneho podniku obec a sociálny podnik kontroluje obecné zastupiteľstvo. Preto sa nazýva obecný sociálny podnik.

Identifikácia problémov obecných sociálnych podnikov

Problémom mnohých obcí pri zakladaní a vedení obecného sociálneho podniku je ich nedostatočná kapacita identifikovať reálnu podnikateľskú príležitosť a následne vypracovať udržateľný podnikateľský plán, ktorý by okrem štandardov podnikateľského prostredia napĺňal aj podmienky sociálneho podnikania. Problémom je aj časté vnímanie obecného sociálneho podniku ako inštitúcie, ktorej vznik a fungovanie má byť na sto percent financované z verejných zdrojov.