Úspešný projekt sa blíži ku koncu. Čo nám umožnil?

Počas dvoch rokov trvania projektu Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím sa nám podarilo zmapovať aktuálnu situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých osôb a odborne spracovať  viacero dokumentov zameraných na špecifické oblasti zamestnávania osôb so ZP.

Za svoj najväčší úspech a “dieťa projektu“ považujeme model zamestnávania SWS, ktorý sa nám podarilo priblížiť odbornej verejnosti ako alternatívu k aktuálne nastavenej politike zamestnanosti. Jeho nutnou súčasťou je nadväzovanie spolupráce so zamestnávateľmi, u ktorých, na našu radosť, nachádzame záujem a motiváciu zamestnávať zdravotne znevýhodnené osoby. Pilotné overovanie SWS tak všetkým trom stranám – zamestnancom, zamestnávateľom a n.o. EPIC, ako sprostredkovateľovi, dáva možnosť vzájomne sa spoznať a odskúšať spoluprácu za bezpečných podmienok “bez záväzkov“. Nám sa tak ukázala cesta, akou SWS ďalej testovať, pričom zamestnávatelia sa zhodli, že možnosť „vyskúšať si zamestnanca“, spoznať jeho špecifiká a prednosti bola pre nich najvýraznejším výstupom tohto testovania v praxi. Viacerí z nich si zamestnaca vo firme nechali a plynule s ním prešli do pracovného pomeru. V šírení povedomia o modely SWS budeme v rámci programu pokračovať i po ukončení projektu.

Za úspešný výstup projektu považujeme taktiež viacero realizovaných seminárov a okrúhlych stolov, nie len v rozsahu teoretickom. V rámci nich sme napríklad podporili študentov stredných škôl v ich ambíciách nastúpiť na vysokú školu, napriek ich zdravotnému hendikepu, a zvoliť si odbor, nie podľa odkázanosti, ale preferencií.

Po celú dobu sa venujeme téme zapájania neverejných poskytovateľov do poskytovania verejných služieb zamestnanosti. Tento model úspešne funguje v západných krajinách a prináša progres v zamestnávaní znevýhodnených osôb všeobecne. Jeho základnou podmienkou je dokázať objektívne stanoviť finančné zaťaženie súvisiace s umiestnením konkrétneho uchádzača o zamestnanie na trh práce. V tejto oblasti sa nám vďaka spolupráci s odborníkmi priamo pracujúcimi so znevýhodnenými osobami podarilo predbežne stanoviť jednotkové sumy podľa základných kritérií.

Rovnakou prioritou pre nás bola téma sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ako aj snaha o zefektívnenie výberu a využitia pokút za neplnenie si povinnosti zamestnávania zdravotne postihnutých osôb.

Našou dlhodobou snahou je byť tam, kde sa venujú téme zamestnávania zdravotne znevýhodnených a prinášať vlastné vízie na zlepšenie podmienok zamestnávania zdravotne postihnutých osôb. Tento zámer nemožno vtesnať do jedného projektu. Vo veciach, ktoré sa nám osvedčili a vnímame ich perspektivitu budeme preto v rámci programu pokračovať naďalej.