Výmena skúseností o sociálnom podnikaní v Bratislave

V dňoch 1. a 2.apríla 2019 zástupcovia Neziskovej organizácia EPIC a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, slovenskí partneri projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach, privítali v Bratislave kolegov zo Španielska v rámci bilaterálnej výmeny skúseností.

Cieľom výmeny bolo prehĺbenie znalostí o príkladoch dobrej praxe zo Slovenska primárne z legislatívnej oblasti sociálnej ekonomiky. Na úvod návštevy zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podrobne oboznámili španielskych partnerov s aktuálnym znením, zmenami a problémami súvisiacimi s novým zákonom o sociálnom podnikaní, typmi sociálnych podnikov, finančnými nástrojmi na Slovensku a metódami merania pozitívnych sociálnych vplyvov, ktoré sa v súčasnosti opierajú hlavne o podiel zamestnávaných ľudí so znevýhodnením.

Praktickou časťou výmeny boli návštevy a stretnutia so zástupcami konkrétnych sociálnych podnikov v Bratislave, ktoré svojou činnosťou prispievajú k napĺňaniu pozitívnych spoločenských cieľov. Počas prehliadky podniku BIVIO nám Marián Horanič predstavil fungovanie hotela s reštauráciou a práčovňou, ktorá zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím. BIVIO je zároveň aj jedným z prvých v zmysle novej legislatívy registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku.

Druhý deň návštevy sa začal stretnutím s odborníčkou na zamestnávanie zdravotne postihnutých, p.Vierou Záhorcovou, zamestnankyňami a zamestnancami Kaviarne Radnička. Kaviareň Radnička už viac ako desaťročie prevádzkuje chránenú dielňu a tréningové centrum, ktoré pripravuje ľudí s postihnutím na zaradenie sa na otvorenom trhu práce a posilňuje tak ich inklúziu v spoločnosti.

V druhej časti dňa sme navštívili kultúrne a umelecké centrum Nová Cvernovka – Šymon Kliman z Nadácie Cvernovka nám predstavil centrum a co-working, ktoré poskytuje široké zázemie rôznorodým aktivitám a iniciatívam s pozitívnym spoločenským dopadom, napríklad v oblasti kultúry, komunitného rozvoja či životného prostredia.

Španielski partneri z organizácií Cives Mundi a Generálneho riaditeľstva pre sociálnu ekonomiku a samozamestnávanie regiónu Kastília a León si z dvojdňovej návštevy odnášajú mnohé pozitívne príklady a nápady, ktoré ďalej premietnu do tvorby akčného plánu.