¡Hola! ?
8. – 10. mája 2018 sa v španielskej Sorii uskutočnili projektové aktivity týkajúce sa sociálneho
podnikania v riedko osídlených oblastiach za účasti projektových partnerov a zainteresovaných strán
z Fínska, Nemecka a Slovenska.
Prvý deň workshopu bol zameraný na vytváranie vízií a prístupov k tvorbe akčných plánov.
Jednotliví účastníci si vzájomne dopĺňali myšlienky a návrhy v závislosti od lokálnych podmienok
a špecifík, prípadne inšpirovali príkladmi dobrej praxe zo svojho regiónu. Výstupom bol plagát s
identifikáciou krátko-, stredno- a dlhodobých aktivít pokrývajúcich oblasť právneho rámca (nielen
národného, ale aj regionálneho a lokálneho), financovania, infraštruktúry a inovácií, predovšetkým
sociálnych.
Druhý a tretí deň sa niesli v znamení panelových diskusií na rôzne témy v oblasti sociálnej
ekonomiky ako politiky na podporu sociálnej ekonomiky, sociálne inovácie v Európe, prezentácie
dobrých praxí z rôznych krajín a podobne. V rámci tejto časti bol prezentovaný aj nový Zákon
o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní v SR a príklad dobrej praxe z Valaskej.
Všetky tieto inšpiratívne informácie budú nápomocné pri tvorbe akčného plánu v každom
z projektových regiónov.