Medzinárodný projekt Your career is waiting-get ready!, ktorý Nezisková organizácia EPIC viedla a realizovala spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Talianska a Belgicka od júna 2019, sme v septembri 2021 úspešne ukončili! Cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom vo veku 16-20 rokov s prípravou na prvý pracovný pohovor a zároveň povzbudiť zamestnávateľov k zamestnávaniu mladých ľudí so znevýhodnením.

Čo sa nám v projekte podarilo?

Nezamestnanosť mladých ľudí, ako kľúčový problém mnohých európskych krajín, sme spolu s projektovými partnermi zachytili v 20-mesačnom výskume. Na počiatku projektu sa v každej partnerskej krajine vypracovala Prvotná analýza, kde sa definovali hlavné príčiny vzniku nezamestnanosti mladých ľudí či opatrenia, ktorých cieľom je tento problém riešiť. Analýzy v jednotlivých krajinách sa na konci projektu aktualizovali o skúsenosti získané počas projektu a odporúčania do budúcna a spojili sa do Syntézy komparatívnych analýz (ne)zamestnanosti mladých ľudí všetkých partnerských krajín (2019-2021).
Môžete si ju pozrieť tu: https://epic-org.eu/wp-content/uploads/2021/10/Youth-unemployment-synthesis_SR_%C4%8CR_ITA_BEL_2019-2021.pdf.

Cieľ projektu sme realizovali pomocou dvoch typov školení:

Tým prvým bol tzv. Job interview simulator. Školenie malo za úlohu pripraviť študentov po teoretickej aj praktickej rovine na ich budúci pracovný pohovor. Študentov posledných ročníkov stredných odborných škôl sme učili, ako si hľadať zamestnanie, aké sú typy a fázy pohovorov, ako sa na pracovný pohovor obliecť, aká je verbálna a neverbálna komunikácia na pohovoroch a ako si pripraviť pútavé CVčko, či motivačný list. Úspechom školenia na Slovensku bola úzka spolupráca s medzinárodnými firmami DELL, IBM, Siemens, Kaufland, Jaguár Landrover a personálnou spoločnosťou AU JOB, vďaka ktorým si študenti mali možnosť vyskúšať simulovaný pracovný pohovor so skutočnými recruitermi. Celkovo sme v partnerských krajinách vyškolili 439 mladých ľudí, pričom 104 (23,69%) z nich boli zdravotne alebo sociálne znevýhodnení. Nezisková organizácia EPIC pripravila v spolupráci s odborníkmi školiaci manuál na simuláciu pracovných pohovorov, ktorý bol preložený do všetkých jazykov partnerských krajín a adaptovaný na ich lokálne podmienky.
Môžete si ho pozrieť tu: https://epic-org.eu/wp-content/uploads/2021/10/Job-interview-simulator_Slovak-Republic.pdf.

Druhým školením bol tzv. Disability awareness training. Školenie bolo aplikované na slovenských, českých, talianskych a belgických zamestnávateľov podľa úspešného modelu z Austrálie. Cieľom školenia bola podpora zamestnávania mladých ľudí so znevýhodnením u zamestnávateľov. V partnerských krajinách sa podarilo zrealizovať 18 školení s 36 rôznymi firmami zo štátneho aj súkromného sektora. Každá krajina navyše uzatvorila 1 trvalé partnerstvo s vyškolenou firmou, ktorá sa zaviazala do svojich radov mladého človeka so znevýhodnením prijať. Školenie bolo realizované na základe školiaceho manuálu, ktorý bol preložený do všetkých jazykov partnerských krajín.
Môžete si ho pozrieť tu: https://epic-org.eu/wp-content/uploads/2021/10/Disability-Awareness-Training_Slovak-Republic.pdf.

Úspechy zo školení sme zaznamenali do videí, kde sa o svoje skúsenosti podelili študenti, pedagógovia, zamestnávatelia a iní účastníci projektu Your career is waiting-get ready!. Pod taktovkou Neziskovej organizácie EPIC boli vytvorené tri videá. Video so spoveďami účastníkov zo všetkých partnerských krajín je otitulkované v angličtine, aby bolo dostupné pre širokú medzinárodnú verejnosť.
Všetky videá si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/channel/UC2EWacxRgqn9dBDCQ7YGeWA

Výsledky projektu boli následne odprezentované na online konferenciách v Slovenskej a Českej republike a prezenčnom workshope v talianskom meste Como. Účastníci na konferenciách boli prioritne miestni zamestnávatelia a tvorcovia zákonov v oblasti školstva na regionálnych aj štátnych úrovniach.

Na medzinárodnej online záverečnej konferencii organizovanej belgickým partnerom okrem iného odzneli aj inšpiratívne príklady z praxe účastníkov projektu.

Aj napriek tomu, že pandémia COVID-19 významne ovplyvnila realizáciu projektu, cieľ a očakávania Your career is waiting-get ready! sa vďaka úsiliu všetkých projektových partnerov podarili úspešne naplniť.

Ďakujeme!

 

Partneri projektu:

Nezisková organizácia EPIC (lead partner – Slovensko)

EPIC Assist, o.p.s. (Česká republika)

Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Taliansko)

Tracé Brussel (Belgicko)

 

Donor projektu:

Realizácia projektu bola podporená z programu ERASMUS+