Your career is waiting – get ready!

Cieľom tohto projektu je pomôcť mladým ľuďom lepšie sa pripraviť na vstup na trh práce a zároveň podporiť väčšiu inkluzívnosť a akceptáciu znevýhodnených skupín, najmä ľudí so zdravotným postihnutím. Projekt je zameraný na mladých ľudí vo veku od 16 do 20 rokov a špeciálnu cieľovú skupinu tvoria znevýhodnení mladí ľudia. Projekt je realizovaný na Slovensku, Českej republike, Taliansku a Belgicku.

Trvanie

jún 2019 – september 2021

Donor

Realizácia projektu bola podporená z programu Erasmus +

O projekte

Nezamestnanosť mladých ľudí je problémom vo všetkých partnerských krajinách, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí so zdravotným postihnutím a mladých ľudí z iných nezvýhodnených skupín. Táto nevýhoda môže pochádzať z rôznych príčin, od kultúrnych rozdielov až po zdravotné postihnutie.

Ciele projektu sa budú realizovať prostredníctvom dvoch typov vzdelávania, pričom obidva sú založené na predchádzajúcich skúsenostiach a expertíze neziskovej organizácie EPIC. Prvý tréning je zameraný na mladých ľudí a pomáha im pripraviť sa na budúce zamestnanie vysoko interaktívnym a praktickým spôsobom v priamej spolupráci s odborníkmi na ľudské zdroje. Úspech tohto typu vzdelávania je zabezpečený relevantnosťou jeho obsahu vytvoreného v spolupráci s akademickými pracovníkmi, personálnymi špecialistami a náborovými pracovníkmi a úzkou spoluprácou s podnikateľským sektorom, ktorá odráža skutočné potreby a požiadavky zamestnávateľov. Druhý tréning je zameraný na senzibilizáciu zamestnávateľov smerom k zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím a na vzdelávanie potenciálnych zamestnávateľov. Počas projektu a v rámci projektových krajín bude vyškolených 400 mladých ľudí, z ktorých je najmenej 20% mladých ľudí zo znevýhodnených komunít, najmä mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalším cieľom je senzibilizačné školenie najmenej 20 spoločností v partnerských krajinách a vytvorenie aspoň jedného trvalého partnerstva s jednou so spoločností v každej partnerskej krajine.

V každej krajine bude vytvorená dôkladná analýza prostredníctvom zberu údajov a výskumu počas viac ako 20 mesiacov. To poskytne pohľad na vývoj situácie a priamy vplyv učebných osnov. Okrem toho sa tieto národné analýzy spoja v porovnávacej štúdii, ktorá okrem iného bude hodnotiť použiteľnosť modelu v iných krajinách. Výsledný výstup bude obsahovať aj odporúčania na zmenu legislatívy a všeobecné odporúčania, ktoré by sa mohli uplatňovať aj v iných ako partnerských krajinách. Ďalším výstupom budú videá s vybranými účastníkmi s cieľom zachytiť osobné skúsenosti a dojmy z projektu a pomôcť s jeho pokračovaním.

Hlavným očakávaným výsledkom je zvýšená pripravenosť mladých ľudí na trh práce, proces pohovoru, lepšie pochopenie požiadaviek trhu práce a lepšie posúdenie ich individuálnych zručností. Pokiaľ ide o spoločenské prijatie, očakávame, že zamestnávatelia zvýšia akceptáciu a lepšie pochopenie ľudí so zdravotným postihnutím, čo povedie k väčšej otvorenosti voči zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím a k vytváraniu špeciálnych projektov pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. To by mohlo mať priamy vplyv na život mladých ľudí prostredníctvom ich väčšej šance úspešne vstúpiť na trh práce.

Na základe výsledkov analýzy očakávame, že tento projekt bude všeobecne akceptovateľný v rôznych prostrediach, s potrebnými úpravami, a preto má potenciál slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ostatné krajiny a organizácie. Zameriavame sa aj na zvýšenie viditeľnosti nezamestnanosti mladých ľudí a zvyšovania povedomia o zdravotnom postihnutí a na začatie širšej diskusie o týchto otázkach v spoločnosti a na legislatívnej úrovni.

Partneri

EPIC Assist, o.p.s. (Česká republika)

Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Taliansko)

Tracé Brussel (Belgicko)

Tréningy

Disability Awareness tréning 1
Disability Awareness tréning 2
Disability Awareness tréning 3

Analýzy

Preliminary Analyses_Belgium
Preliminary Analysis_Czech Republic
Preliminary Analysis_Italy
Preliminary Analysis_Slovakia
Comparative analysis update_Italy
Comparative analysis update_Belgium
Comparative Analysis update Czech Republc
Comparative Analysis update Slovak Republic
Youth unemployment synthesis_SR_ČR_ITA_BEL_2019-2021

Národné školiace materiály

Job interview simulator_Slovak Republic
Job interview simulator_Czech Republic
Job interview simulator_Italy
Job interview simulator_Belgium
Disability awareness training_Slovak Republic
Disability awareness training_Czech Republic
Disablity awareness training_Italy
Disability awareness training_Belgium

Videotestimoniály

Medzinárodný: https://www.youtube.com/watch?v=doCWBXJadmM
Slovenský: https://www.youtube.com/watch?v=TZlWuYFt0k4
Český: https://www.youtube.com/watch?v=mnfzyEmCohw

Dokumenty zverejňované v zmysle zákona 211/2000 Z.z.