Záruky pre mladých prichádzajú do Zvolena

Vo Zvolene sme 25. januára 2017 zorganizovali úvodné stretnutie k projektu „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“. Išlo zároveň o prvé stretnutie lokálnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude stretávať vo Zvolene raz mesačne.

Zámer projektu vychádza z presvedčenia, že práve sieťovaním, spájaním kapacít a prepájaním aktivít zameraním rôznorodých organizácií a inštitúcií budeme schopní dosiahnuť v zlepšení zamestnateľnosti mladých ľudí a ich uplatnení na pracovnom trhu pozitívnejšie a udržateľné výsledky.

Z tohto dôvodu je aj zloženie pracovnej skupiny oblastne rôznorodé – zvolenskú sieť partnerstva tvoria nasledujúci zástupcovia organizácií a inštitúcií: stredné a vysoké školy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, samospráva Mesta Zvolen, zamestnávatelia, organizácie pracujúce s mladými ľuďmi, vzdelávacie organizácie, neziskové organizácie, občiansky, štátny sektor a samotní mladí ľudia. Takáto sektorovo a zameraním rozmanitá skupina prináša široké možnosti spolupráce a tiež vzájomnej pomoci – ako pre mladých ľudí, tak aj pre jednotlivé organizácie v aktivitách, ktorým sa venujú, alebo ktoré potrebujú riešiť.

Témou prvých stretnutí bude vzájomné zdieľanie informácií o mladých ľuďoch, téme zamestnanosti, resp. zamestnateľnosti, štruktúre pracovného trhu a potrebách jednotlivých organizácií a inštitúcií v tomto smere. Výstupom bude predovšetkým popis potrieb a tiež opatrení v zmysle „záruk pre mladých ľudí“ v oblasti zamestnanosti. Od týchto informácií sa prepracujeme ku konkrétnemu obsahu projektu, ktorým je realizácia záruk pre mladých na miestnej úrovni vo forme lokálneho akčného plánu záruk pre mladých ľudí.

Projektový partner, oddelenie vzdelávania fínskeho mesta Turku, bude realizáciu projektu podporovať poskytovaním vzdelávacích aktivít – seminárov, expertného poradenstva a inšpiráciou počas študijných návštev priamo vo Fínsku. V meste Turku záruky pre mladých ľudí realizujú s mimoriadne dobrými výsledkami už viac ako 11 rokov.

Čo sú to „záruky pre mladých ľudí“?

Je to súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť riešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí. Jedná sa o prioritný nástroj v boji s nezamestnanosťou mladých ľudí, ktorý sme prijali z Európskej Únie a ktorý funguje na Slovensku od roku 2014.  Hlavnou ideou záruk pre mladých je, aby v dobe do štyroch mesiacov od ukončenia vzdelávania dostal každý mladý človek ponuku na prvé pracovné umiestnenie alebo pracovnú skúsenosť – formou tréningu, stáže, job shadowingu a pod. Jednými z opatrení záruk pre mladých ľudí môžu byť napríklad funkčné prepojenia škôl a zamestnávateľov, rôzne preventívne opatrenia voči nezamestnanosti mladých, aktivity, ktoré prepájajú sociálnu a komunitnú prácu so službami zamestnanosti, a i.

Povedomie a informovanosť o zárukách pre mladých je na Slovensku veľmi nízka. A to medzi mladými ľuďmi, ako i medzi organizáciami a inštitúciami pracujúcimi s mladými, ktoré môžu byť v procese ich zamestnania alebo tiež zlepšenia zamestnateľnosti výrazne nápomocné. Projekt reaguje na túto situáciu a tiež niektoré limity v spôsobe, akým na Slovensku realizujeme záruky pre mladých ľudí.

Naším hlavným zámerom je vyskúšať prístup, ktorý sa osvedčil v zahraničí a má výborné výsledky u nášho fínskeho projektového partnera. Jeho základom je iniciovanie lokálne aktívnych pracovných skupín, ktoré budú tvorcami (ideálne zároveň realizátormi) lokálnej stratégie záruk pre mladých ľudí  – tzv. akčných plánov.

Čo o projekte na stretnutí povedali koordinátorka EPICu a primátorka mesta Zvolen?

„Fenomén nezamestnanosti sa týka ľudí, ktorí strácajú svoj čas, schopnosti, potenciál a nijako neprispievajú do spoločnosti. Ide o vážny problém, lebo podľa demografických prognóz bude Slovensko v roku 2040 najstarším európskym štátom.“
Mária Nádaždyová, koordinátorka n.o. EPIC pre Európu

„Mladí ľudia sú pre nás dôležití, mojou víziou je, aby zo Zvolena neodchádzali. To súvisí aj s možnosťami na pracovnom trhu a som rada, že budeme v nasledujúcom období tieto možnosti spoločne hľadať a vytvárať,“
Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

Prečítajte si článok o stretnutí na spravodajskom portále Zvolen 24.

Pozrite si našu prezentáciu.