Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni

Cieľ projektu

Pilotné overenie programu Európskej Únie Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni v oblasti zamestnanosti – na príklade dobrej praxe z fínskej samosprávy.

Stratégiu Záruk pre mladých prijala Slovenská republika z Európskej Únie ako jeden z hlavných prístupov k riešeniu problému nezamestnanosti všetkých mladých ľudí do 25 rokov, resp. 29 rokov, predovšetkým skupiny tzv. NEET – t. j. mladých, ktorí sú mimo vzdelávací systém, nie sú zamestnaní, neabsolvujú tréning za účelom ich budúceho pracovného uplatnenia.

Trvanie

1. september 2016 – 31. august 2019

Donori

Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+.

Partner

Samospráva mesta Turku (Fínsko) – Oddelenie vzdelávania

Cieľová skupina

20 členov pracovnej skupiny z jedného regiónu/ samosprávy, 10 učiacich sa členov pozorovacej pracovnej skupiny z inej samosprávy, 80 mladých ľudí do 25 rokov – predovšetkým zo skupiny tzv. NEET (t.j. nezamestnaných, nevzdelávajúcich sa a nezúčastňujúcich sa odbornej prípravy pre budúce povolanie)

Plánované aktivity

 • vytvorenie 20-člennej pracovnej skupiny v rámci regiónu zloženej zo širokého spektra aktérov v oblasti zamestnanosti mladých ľudí v regióne, resp. s perspektívou možnosti jej ovplyvnenia
 • vytvorenie 10-člennej pracovnej skupiny z iného regiónu alebo samosprávy, ktorá bude účastná na stretnutiach pracovnej skupiny ako učiaci sa pozorovateľ
 • podpora pracovnej skupiny v jej aktivitách a potrebách riešenia úloh, ktoré si sama stanoví
 • uskutočnenie prvej šesť-dňovej študijnej návštevy vo fínskom meste Turku za účelom hlbšieho zoznámenia sa s fungovaním programu Záruk pre mladých na lokálnej úrovni
 • realizácia prvého dvoj-dňového seminára pre členov pracovných skupín s fínskym trénerom na Slovensku zameraného na vytvorenie lokálnej stratégie záruk pre mladých ľudí
 • vytvorenie a schválenie lokálneho akčného plánu Záruk pre mladých ľudí platného pre potreby regionálnych aktérov
 • implementácia lokálneho akčného plánu v cieľovom regióne
 • získanie finančných prostriedkov z ESF pre implementáciu akčného plánu v regióne
 • realizácia aktivít lokálneho akčného plánu, poskytovanie vysoko-kvalitných služieb v oblasti zamestnanosti a vzdelávania pre mladých ľudí, osobitne mladých ľudí zo skupiny NEET
 • evaluácia a monitorovanie implementácie lokálneho akčného plánu členmi pracovnej skupiny
 • uskutočnenie druhej šesť-dňovej študijnej návštevy v Turku za účelom expertných konzultácií súvisiacich so začiatkami implementácie lokálnych akčných plánov
 • realizácia druhého dvoj-dňového seminára pre členov pracovných skupín s trénerom z fínskeho Turku, zameraného na supervíziu a metodologickú podporu implementácie aktivít lokálneho akčného plánu
 • informačný seminár o výsledkoch pilotného overenia programu Záruk pre mladých ľudí na lokálnej úrovni, prezentácia projektu a jeho výstupov pre široké spektrum aktérov, predstaviteľov samospráv a ďalších organizácii
 • záverečná konferencia predstaví projekt pilotného overenia stratégie Záruk pre mladých ľudí na miestnej úrovni predstaviteľom štátnej správy a ďalším relevantným aktérom, ktorí môžu mať dosah na prenesenie tohto programu smerom k lokálnej úrovni

Realizované aktivity

Dokumenty

Napísali o nás

Zdroje informácií EK

Zdroje informácií Turku

Faktúry za projekt

Zoznam faktúr