Infobod mladým ľuďom pomôže rozhodovať sa o budúcom štúdiu alebo zamestnaní alebo ponúkne inú sebarelizáciu

Dňa 29.10. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Zvolene bola schválená žiadosťo poskytnutie bezodplatného prenájmu pre priestory tzv. „Infobodu pre mladých“ v meste Zvolen.

Jedná sa o spoločnú žiadosť členov pracovnej skupiny Záruk pre mladých – projektu, ktorý realizujeme od januára 2017 v partnerstve s Mestom Zvolen. Žiadosť sme podali menom Neziskovej organizácie EPIC ako iniciátora projektu. S členmi pracovnej skupiny (odborníkmi pracujúcimi
s mladými ľuďmi z rôznych sektorov) sme rozpracovali misiu služieb a zámer aktivít, ktoré tu plánujeme.

Priestory plánujeme využiť pre nasledujúce aktivity:

  • informačné a konzultačné služby v oblasti práce a štúdia pre mladých ľudí do 29 rokov
  • prepojenie na služby kariérneho poradenstva
  • ponuky individualizovaných služieb pre rôzne znevýhodnené alebo ohrozené skupiny mladých
  • aktivity smerujúce k profesijnému a osobnostnému rozvoju všetkých mladých ľudí
  • podpore dobrovoľníctva a k aktívnej participácii mladých ľudí v meste

Aktivity tohto projektu sú pre samosprávu jedinečnou príležitosťou, ako môže bez nákladov na personálne výdavky overiť možnosti a benefity fungovania cielenej práce s mládežou a služieb pre mladých ľudí v praxi. Personálne náklady, ako aj zodpovednosť za obsahovú náplň v období od 1.10.2018 do 31.8.2019 na seba prevezme Nezisková organizácia EPIC, v spolupráci s jednotlivými členmi pracovnej skupiny.

Po pilotnom prevádzkovaní priestorov Infobodu, spolu s personálnym obsadením koordinátora práce s mládežou, predložíme mestskému zastupiteľstvu výsledky práce za dané obdobie, spolu s víziou ďalšieho fungovania.

Zámerom je, aby išlo o dlhodobo udržateľné aktivity, ktoré by naďalej prebiehali pod gesciou a s podporou Mesta.
Pri obsahovej náplni aj pre budúce fungovanie ostane kľúčové intenzívne zapojenie a sieťovanie lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Už nadviazané kontakty s miestnymi zamestnávateľmi tiež otvárajú možnosť úvah smerom k budúcim formám sponzorskej podpory.